Vertrek wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen

De fractie van PvdA/GroenLinks Son en Breugel heeft met gemengde gevoelens kennisgenomen van het besluit van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen om zijn ontslag aan te bieden.

Sinds 2016 heeft Tom van den Nieuwenhuijzen zich met veel passie ingezet voor Son en Breugel. Door zijn bestuurlijke stijl en kwaliteit wist hij een breed draagvlak te creëren binnen en buiten de gemeenteraad van Son en Breugel. Wij kijken met voldoening terug op de resultaten die we samen met Tom hebben kunnen realiseren en willen hem hartelijk bedanken voor zijn enorme inzet voor ons dorp.

Met het vertrek van Tom raken we een bevlogen bestuurder en boegbeeld voor duurzaamheid kwijt. Wij betreuren zijn vertrek dan ook bijzonder, maar respecteren zijn beslissing vanwege de daaraan ten grondslag liggende motivatie. Wij wensen hem toe dat zijn drijfveren en ambities in een andere context beter tot hun recht kunnen komen.

De fractie zal zich de komende dagen beraden op de ontstane situatie en op zoek gaan naar kandidaten voor de opvolging van Tom van den Nieuwenhuijzen als wethouder. Daarbij staat voor de fractie voorop dat kandidaten bereid moeten zijn en over de kwaliteiten moeten beschikken om de komende jaren daadkrachtig en vasthoudend bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelen die de huidige coalitie zich heeft gesteld. Ook moeten kandidaten in staat zijn om daarvoor binnen en buiten de gemeenteraad een breed draagvlak te verwerven.

Verklaring Tom van den Nieuwenhuijzen:

Zoals u weet zijn er twee zaken die mij drijven in het leven. Het werken aan een duurzamere wereld, om onze planeet beter terug te geven aan de volgende generaties dan dat wij hem aantroffen,  en het strijden tegen de “doe maar normaal” cultuur die zoveel mensen weerhoudt van het laten zien van hun ware talenten en identiteit. Ik zoek altijd een platform waar ik de meeste impact kan hebben op deze drijfveren. Het persoonlijke ontwikkeltraject dat ik de afgelopen periode heb doorlopen heeft mij extra bewust gemaakt van het feit dat ik trouw moet blijven aan mezelf en mijn drijfveren.
 
Gezien mijn twee hierboven genoemde drijfveren en mijn genoemde ontwikkeltraject kom ik tot de conclusie dat het wethouderschap van Son en Breugel mij niet meer past. Met pijn in mijn hart, maar met opgeheven hoofd bied ik u dan ook met dit schrijven mijn ontslag aan.
 
Ik wens Son en Breugel een prachtige toekomst toe.
Geplaatst in Algemeen

Paul van Liempd kandidaat wethouder PvdA/GroenLinks

De fractie van PvdA/GroenLinks Son en Breugel presenteert met trots Paul van Liempd als kandidaat wethouder voor Son en Breugel. Op 9 mei zal Paul van Liempd tijdens de vergadering van de gemeenteraad officieel worden voorgedragen. Paul zal zich als wethouder primair richten op de onderwerpen Duurzaamheid en Sociaal Domein. De fractie van PvdA/GroenLinks is verheugd met de komst van Paul en kijkt ernaar uit om samen met Paul verder te werken aan een duurzaam en sociaal Son en Breugel!

Paul van Liempd (49) woont in Eindhoven, maar zijn roots liggen gedeeltelijk in Son en Breugel. Dat maakt voor hem persoonlijk deze benoeming extra bijzonder.

“Alhoewel ik zelf nooit in Son en Breugel gewoond heb, heb ik er wel een groot deel van mijn jeugd doorgebracht. Als scout en later staflid bij Dutmella ben ik tussen mijn 13e en 20e jaar meer in Son en Breugel opgegroeid dan in Eindhoven. Veel van mijn vrienden woonden er en ik fietste dus jarenlang enkele dagen per week via het Aanschot in Eindhoven, langs Vialle, over Houtens naar Son en Breugel om daar mijn vrije tijd door te brengen. Zonder er ooit voor de PvdA gecanvast te hebben, durf ik te stellen dat ik bij meer dan de helft van de voordeuren in de gemeente heb aangebeld. Al was dat om openhaardhout te verkopen…”

Wij wensen Paul heel veel succes en heten hem van harte welkom in Son en Breugel!

Geplaatst in Algemeen

Raf Daenen niet voorgedragen als kandidaat-wethouder

De fractie van PvdA/GroenLinks Son en Breugel en de heer Raf Daenen laten in reactie op berichten in de media weten dat de Oirschotse oud-wethouder Raf Daenen niet wordt voorgedragen als kandidaat-wethouder in Son en Breugel.

Hoewel Raf Daenen als krachtige, verbindende en inhoudelijk deskundig bestuurder volgens de fractie voldeed aan het gewenste profiel, zijn Raf Daenen en de fractie van mening dat de beeldvorming die ontstaan is naar aanleiding van recente publicaties over de kwestie in de Oirschotse politiek een eventuele start als wethouder in Son en Breugel negatief zou beïnvloeden.

De fractie van PvdA/GroenLinks verwacht over enkele weken een kandidaat-wethouder voor te kunnen dragen aan de gemeenteraad van Son en Breugel.

Joris van Dam
Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Son en Breugel
06-28101259

Raf Daenen
Oud-wethouder PvdA Oirschot
06-46298931 / 013-5142577

Geplaatst in Raadscommissies

Wethouder gezocht!

Als gevolg van het vertrek van Tom van den Nieuwenhuijzen is PvdA/GroenLinks Son en Breugel op zoek naar een nieuwe wethouder!

In de bijlage staat de procedure beschreven en staat een profiel opgenomen waaraan wij de kandidaat wethouders zullen toetsen.

Kandidaten dienen uiterlijk zaterdag 2 februari hun interesse kenbaar te maken.

Geplaatst in Raadscommissies

Eerlijk, duurzaam en gezond!

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2018-2022

Joris van Dam – 8 november 2018

Het zijn vandaag bijzondere algemene beschouwingen, zowel voor ons als raad als voor mij persoonlijk. Na de verkiezingen begin dit jaar is er in de lente een nieuwe coalitie gevormd. Als gevolg daarvan zijn de algemene beschouwingen nu onderdeel van de begrotingsbehandeling.
Voor mij persoonlijk is het pas de tweede keer dat ik als raadslid de algemene beschouwingen meemaak en voor u allen is het de eerst keer dat u 10 minuten aaneengesloten naar mij zult moeten luisteren. Ik geef het u te doen!
Gelukkig kan ik voortbouwen op vele voorbeelden van Johan Bijlsma. Zo heb ik van hem geleerd dat er best 2000 woorden in 10 minuten passen, al heb ik me beperkt tot zo’n 1500 woorden. Maar ook heb ik geleerd dat er zowel vasthoudendheid als creativiteit nodig is om je doel te bereiken. Daar kom ik later nog wel op terug.
Voorzitter, ik kan uiteraard uitgebreid ingaan op de details van de begroting voor de komende 4 jaar en mijn waardering uitspreken voor de goede, evenwichtige begroting. Ik kan ingaan op de plannen voor levendige centra in Son en Breugel en benadrukken dat die nu toch écht eens gerealiseerd moeten worden, maar dan wel met een breed draagvlak vanuit de gemeenschap én vanuit deze raad. Ik zou nader kunnen ingaan op de acht focusgebieden waarmee we aan de slag gaan met nieuwe vormen van burgerparticipatie of op de werkgroep die we als raad gevormd hebben om onze eigen werkwijze tegen het licht te houden. Ook had ik hier vanavond een heel betoog kunnen houden over fietsvisies, autovisies, luchtfietserij en vele andere onderwerpen.
Maar voorzitter, dat alles doe ik niet vanavond. Dat zou ook wel erg reactief zijn voor een algemene beschouwing. In plaats daarvan wil ik u meenemen in onze visie op de toekomst van Son en Breugel. Een toekomst waarin Son en Breugel eerlijk, duurzaam en gezond is!

Eerlijk
“Son en Breugel is toch een rijke gemeente?” hoor je mensen regelmatig zeggen. Vaak gevolgd door de vraag waarom er dan geen geld is voor betere zorg, lagere toegangsprijzen voor het zwembad of beter onderhoud van stoepen, fietspaden of van groen. Een begrijpelijke en terechte vraag!
Son en Breugel is nummer 2 op de ranglijst van Nederlandse economische toplocaties en nummer 41 op de ranglijst van gemeenten met de hoogste gemiddelde inkomens per inwoner. En ook wonen er in ons kleine dorpje 165 miljonairs, dat is bijna 1 op de 40 huishoudens! Dan moet er toch ook wel wat te besteden zijn zou je zeggen?
Echter, Son en Breugel kent echter al jarenlang een hele lage onroerende zaken belasting (ozb). Laat dat nu net de enige belasting zijn die de gemeente heft naar draagkracht en waar ook de vele grote bedrijven op Ekkersrijt aan meebetalen. Het is überhaupt een van de weinige inkomsten waar de gemeente zelf over gaat.
Het college kiest voor een zeer beperkte verhoging van de ozb met 2,5% boven de inflatie. Dat is zo’n 6 euro extra per jaar voor een huishouden met een woning van 250.000 euro, of 25 euro extra per jaar voor iemand die in een villa van een miljoen woont. Wat ons betreft trekken we de ozb de komende jaren op tot het gemiddelde niveau in de regio, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen in onze gemeente! Als we die extra inkomsten niet nodig hebben om bijvoorbeeld de kosten van het mogelijke vertrek van Nuenen uit Dommelvallei te compenseren, dan kunnen we op termijn op andere plekken wellicht juist lasten verlichten. Maar dan wel een lastenverlichting voor inwoners die het echt nodig hebben!
En als we het dan toch over eerlijkere belastingen hebben, laten we dan in ieder geval stoppen met het heffen van belasting op ziek zijn. Stop met de eigen bijdrage in de WMO nu die niet langer inkomensafhankelijk is en stop bijvoorbeeld met het heffen van leges op voorzieningen voor gehandicapten. Dat is sociale rechtvaardigheid!
Eerlijk betekent voor PvdA/GroenLinks overigens ook dat iedereen betaalbaar moet kunnen wonen, zodat er geld overblijft om mee te doen in de maatschappij. Niemand zou krom hoeven te liggen voor een dak boven zijn hoofd! We blijven dan ook zorgdragen voor voldoende sociale woningbouw en nemen maatregelen om ook in de vrije sector betaalbare huurwoningen te behouden.

Duurzaam
Benzine, kerosine, diesel, steenkool, bruinkool en ook aardgas. Fossiel is iets van vroeger, niet van de toekomst! Het zijn eindige energiebronnen die bovendien zorgen voor veel uitstoot van fijnstof en van CO2. Uitstoot die wereldwijd leidt tot klimaatverandering. We mogen lokaal niet weglopen voor deze mondiale problemen. Daarom willen we in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn!
De komende jaren moeten we concrete plannen maken hoe we wijk voor wijk Son en Breugel van het aardgas af krijgen. Vervolgens moeten we die plannen uitvoeren en daarbij zorgen dat iedereen daaraan mee kan doen!
Samen zorgen we ervoor dat de maandlasten gelijk blijven of dalen, door te investeren in nieuwe, schone technieken die de energierekening omlaag brengen. Voor PvdA/GroenLinks is het belangrijk dat daarbij niemand buiten de boot valt! Of je nu wel of geen geschikt dak hebt voor zonnepanelen, wel of geen middelen om zelf te investeren. Of je een koophuis hebt of een huurhuis, iedereen moet mee kunnen op weg naar een klimaatneutraal Son en Breugel. De gemeente moet belemmeringen daarbij zoveel mogelijk wegnemen. Duurzame investeringen moeten niet belemmerd worden met leges voor omgevingsvergunningen of door ingewikkelde regelgeving, maar moeten juist bevorderd en ondersteund worden!
We willen investeren in een dorp waarin regenwater weer gewoon in de grond infiltreert in plaats van via stoepen, wegen en riolen richting Dommel wordt afgevoerd. Een dorp waarin aandacht is voor biodiversiteit en waarin geïnvesteerd wordt in natuurontwikkeling.
We gaan dóór op de ingeslagen weg en de gemeente zal meer dan ooit het goede voorbeeld geven door te investeren in klimaatneutrale gebouwen, door de hemelwaterafvoer af te koppelen en door onnodige verhardingen te vervangen door groen in het openbaar gebied. Steen eruit, plant erin, want wat we doen, is groen!

Gezond
Maar wat heb je aan eerlijk en duurzaam als het ongezond is om te leven in Son en Breugel? Daarom is het derde speerpunt in de visie van PvdA/GroenLinks voor Son en Breugel gezondheid.
Nergens in de regio zit er zoveel fijnstof in de lucht als in Son en Breugel. We moeten bronnen van fijnstof aanpakken en continu de effectiviteit van de maatregelen meten. We moeten de uitstoot van de A50, de vliegtuigen, de agrarische sector en de industrie aanpakken. Hiervoor zullen we regionaal moeten samenwerken, want de luchtkwaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen.
We willen de groei van Eindhoven Airport een halt toeroepen. Zolang vliegtuigen enorme hoeveelheden kerosine verstoken en daarmee veel geluid, fijnstof, stikstof en CO2 uitstoten, zullen we grenzen moeten stellen aan de luchtvaart. Wat ons betreft is die grens al bereikt!
In een gezond dorp investeren we meer in voetpaden, fietspaden en in het groen om ons heen. We stimuleren dat mensen zich verplaatsen per fiets of te voet. We zorgen voor emissie-loos openbaar vervoer van hoge kwaliteit en stimuleren elektrisch rijden, bijvoorbeeld door voor alle inwoners laadpunten bereikbaar te maken. We maken het centrum autoluw, zodat het aantrekkelijker wordt om te winkelen en te verblijven, het veiliger wordt om je per fiets te verplaatsen en we tegelijk het centrum goed bereikbaar houden, ook voor de boodschappen.
Maar in een gezond dorp investeren we toch vooral in elkaar. We geven elkaar de ruimte, helpen elkaar, zoeken samen naar oplossingen en realiseren die dan zonder bureaucratische belemmeringen. We noemen dat met een duur woord burgerparticipatie, maar bedoelen in klare taal eigenlijk gewoon dat we dingen samen doen, omdat we geloven dat we samen de beste oplossingen vinden voor iedere uitdaging.

Eerlijk, duurzaam en gezond
Voorzitter, ik ga richting een afronding, al was het maar om te voorkomen dat ik werkelijk 200 woorden per minuut moet gaan uitspreken. Ik heb u meegenomen in onze visie op een Eerlijk, Duurzaam en Gezond Son en Breugel. Het Son en Breugel van PvdA/GroenLinks zal op deze thema’s voorop blijven lopen en in 2030 een voorbeeld zijn voor vele andere gemeenten in Nederland. We blijven zelfstandig, door goed samen te werken en komen verder door op het juiste moment soms even een stapje terug te zetten. Vasthoudend blijven we ons richten op onze doelen, maar we zijn ook creatief als het gaat om het vinden van de juiste oplossingen.
Voorzitter, wij denken dat de eerste begroting van dit nieuwe college een heel goede doorvertaling is van het coalitieakkoord en de wensen van deze raad. Rest ons een enkele aanscherping of vooral aanmoediging te doen en daarom zullen wij vanavond twee amendementen en één motie indienen:

  1. Met ons amendement om leges voor invalidenparkeervergunning af te schaffen willen we Son en Breugel een beetje eerlijker maken
  2. Met ons amendement ‘Duurzame subsidies’ stellen wij voor om organisaties die een accommodatiesubsidie ontvangen vanuit de gemeente Son en Breugel nog meer te stimuleren tot het treffen van duurzame, energiebesparende maatregelen.
  3. En tot slot roepen wij met onze motie ‘Centrum autoluw’ op tot uitwerking van concrete plannen om het centrum van Son en Breugel autoluw en fietsvriendelijk in te richten.
Geplaatst in Algemeen, Algemene zaken, Burgerzaken, Grondgebiedzaken, Raadscommissies

Onderzoek stikstof Eindhoven Airport

Vanavond heeft PvdA-GroenLinks raadslid Joris van Dam een motie ingediend, waarin hij het college van Son en Breugel oproept de schadelijke gevolgen van uitstoot van stikstofoxiden door Eindhoven Airport voor de natuur én de volksgezondheid in Son en Breugel te onderzoeken. Het college heeft toegezegd de mogelijkheden voor een dergelijk onderzoek uit te werken en voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanleiding is een uitzending van EenVandaag over een onderzoek dat is uitgevoerd door gemeente Eindhoven. 

Geplaatst in Algemeen, Grondgebiedzaken, Raadscommissies

Coalitie DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks

“Ik ben verheugd en trots dat ik vandaag namens PvdA/GroenLinks dit coalitieakkoord met DorpsVISIE en CDA mag ondertekenen.”, zo begon fractievoorzitter Joris van Dam zijn presentatie van het coalitieakkooord.

“Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij we op veel gebieden voortbouwen op bestaand beleid en op een aantal gebieden ook andere keuzes maken of accenten verleggen. Maar steeds met de nadrukkelijke wens om de details later in te vullen met betrokkenheid van de inwoners van Son en Breugel en met de voltallige gemeenteraad.

Voor ons, als lid van de voormalige coalitie met Dorpsbelang en de VVD was het natuurlijk extra bijzonder om na de verkiezingen de mogelijkheid van deze nieuwe coalitie te onderzoeken. Maar we ontdekten als snel dat de ambities van deze drie partijen op ondermeer het sociaal domein, duurzaamheid en vernieuwing van de bestuursstijl veel overeenkomsten vertonen.

Uiteraard verras ik niemand als ik zeg dat op een enkel dossier de standpunten wat verder uit elkaar lagen, zoals ten aanzien van de ontwikkeling van het Kerkplein. Tijdens de coalitiebesprekingen hebben wij echter ondervonden dat wanneer je bereid bent om écht naar elkaar te luisteren er oplossingen gevonden kunnen worden. Ik hoop dan ook oprecht dat we er in slagen in de komende raadsperiode met sterke betrokkenheid van onze inwoners én alle leden van de gemeenteraad tot een Dorpshuis en Kerkplein te komen dat op een breed draagvlak kan rekenen. Wij hebben er op basis van de gesprekken van de afgelopen maanden alle vertrouwen in dat dit mogelijk is!

In de nieuwe koers die we met dit coalitieakkoord inslaan, staat overduidelijk de aandacht voor de inwoners centraal. Verdere  versterking van het sociaal domein, maatwerk in de zorg, extra aandacht voor ouderen en betere betrokkenheid van jongeren, focus op realisatie van betaalbare woningen en het beschikbaar stellen van buurtbudgetten zijn voorbeelden die de rode draad vormen in dit akkoord. 

Daarnaast ademt het akkoord een grote ambitie om voorop te blijven lopen op het gebied van duurzaamheid. Onderwerpen als energiebesparing, duurzame energie, duurzame mobiliteit, de grenzen die we willen stellen aan de groei van Eindhoven Airport en de versterking van de ecologische waarde van ons groen vormen samen de groene draad in dit akkoord. 

Kortom een akkoord met een sterke rode én groene draad, waar wij ontzettend trots op zijn en waarvoor onze wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen zich met heel veel passie wil inzetten. Ik wens Tom dan ook veel succes bij de realisatie van onze ambities op het gebied van duurzaamheid en uiteraard ook de andere onderdelen van zijn portefeuille zoals de implementatie van de omgevingswet, bos- en wijkbeheer, communicatie en burgerparticipatie en het bijstaan van de raad bij de invoering van de veranderingen in de bestuursstijl.”

Het volledige akkoord kunt u hier downloaden.

Geplaatst in Algemeen

Iftar maaltijd

Beste leden,

Het is een warme traditie geworden om tijdens het Ramadan samen te zijn onder genot van een overheerlijke Iftar maaltijd. Ook dit jaar organiseren we op maandag 4 juni vanaf 21.00 uur in ons Honk een Iftarmaaltijd (we mogen rond 22.00 uur eten).

Laat je vooral verrassen door onze kok Yasin Torunoglu, Hafid Bouteibi en Necla Kocak.  Jij (en je vriend/vriendin/man/vrouw/ kinderen) bent van harte welkom.

In verband met de voorbereidingen graag aanmelden voor 1 juni via  Necla Kocak: neclakocak@live.nl

 

Geplaatst in Algemeen

Kiezers bedankt!

Beste kiezers, BEDANKT voor jullie vertrouwen! We stegen van 8,9 naar 10,1 procent van de stemmen, wat ons veel kracht geeft om er weer vol energie tegenaan te gaan!

Felicitaties voor Dorpsvisie, CDA en D’66 die allen een zetel wonnen. Wij blijven met twee zetels de vijfde partij in de gemeenteraad.

Percentage stemmen Son en Breugel 2018Zetelverdeling Son en Breugel 2018
Geplaatst in Algemeen

Woensdag 21 maart verkiezingen

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen en kies je favoriete kandidaat van lijst 5, PvdA/GroenLinks!

Flyer verkiezingen 2018

Geplaatst in Algemeen