Eerlijk, duurzaam en gezond!

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2018-2022

Joris van Dam – 8 november 2018

Het zijn vandaag bijzondere algemene beschouwingen, zowel voor ons als raad als voor mij persoonlijk. Na de verkiezingen begin dit jaar is er in de lente een nieuwe coalitie gevormd. Als gevolg daarvan zijn de algemene beschouwingen nu onderdeel van de begrotingsbehandeling.
Voor mij persoonlijk is het pas de tweede keer dat ik als raadslid de algemene beschouwingen meemaak en voor u allen is het de eerst keer dat u 10 minuten aaneengesloten naar mij zult moeten luisteren. Ik geef het u te doen!
Gelukkig kan ik voortbouwen op vele voorbeelden van Johan Bijlsma. Zo heb ik van hem geleerd dat er best 2000 woorden in 10 minuten passen, al heb ik me beperkt tot zo’n 1500 woorden. Maar ook heb ik geleerd dat er zowel vasthoudendheid als creativiteit nodig is om je doel te bereiken. Daar kom ik later nog wel op terug.
Voorzitter, ik kan uiteraard uitgebreid ingaan op de details van de begroting voor de komende 4 jaar en mijn waardering uitspreken voor de goede, evenwichtige begroting. Ik kan ingaan op de plannen voor levendige centra in Son en Breugel en benadrukken dat die nu toch écht eens gerealiseerd moeten worden, maar dan wel met een breed draagvlak vanuit de gemeenschap én vanuit deze raad. Ik zou nader kunnen ingaan op de acht focusgebieden waarmee we aan de slag gaan met nieuwe vormen van burgerparticipatie of op de werkgroep die we als raad gevormd hebben om onze eigen werkwijze tegen het licht te houden. Ook had ik hier vanavond een heel betoog kunnen houden over fietsvisies, autovisies, luchtfietserij en vele andere onderwerpen.
Maar voorzitter, dat alles doe ik niet vanavond. Dat zou ook wel erg reactief zijn voor een algemene beschouwing. In plaats daarvan wil ik u meenemen in onze visie op de toekomst van Son en Breugel. Een toekomst waarin Son en Breugel eerlijk, duurzaam en gezond is!

Eerlijk
“Son en Breugel is toch een rijke gemeente?” hoor je mensen regelmatig zeggen. Vaak gevolgd door de vraag waarom er dan geen geld is voor betere zorg, lagere toegangsprijzen voor het zwembad of beter onderhoud van stoepen, fietspaden of van groen. Een begrijpelijke en terechte vraag!
Son en Breugel is nummer 2 op de ranglijst van Nederlandse economische toplocaties en nummer 41 op de ranglijst van gemeenten met de hoogste gemiddelde inkomens per inwoner. En ook wonen er in ons kleine dorpje 165 miljonairs, dat is bijna 1 op de 40 huishoudens! Dan moet er toch ook wel wat te besteden zijn zou je zeggen?
Echter, Son en Breugel kent echter al jarenlang een hele lage onroerende zaken belasting (ozb). Laat dat nu net de enige belasting zijn die de gemeente heft naar draagkracht en waar ook de vele grote bedrijven op Ekkersrijt aan meebetalen. Het is überhaupt een van de weinige inkomsten waar de gemeente zelf over gaat.
Het college kiest voor een zeer beperkte verhoging van de ozb met 2,5% boven de inflatie. Dat is zo’n 6 euro extra per jaar voor een huishouden met een woning van 250.000 euro, of 25 euro extra per jaar voor iemand die in een villa van een miljoen woont. Wat ons betreft trekken we de ozb de komende jaren op tot het gemiddelde niveau in de regio, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen in onze gemeente! Als we die extra inkomsten niet nodig hebben om bijvoorbeeld de kosten van het mogelijke vertrek van Nuenen uit Dommelvallei te compenseren, dan kunnen we op termijn op andere plekken wellicht juist lasten verlichten. Maar dan wel een lastenverlichting voor inwoners die het echt nodig hebben!
En als we het dan toch over eerlijkere belastingen hebben, laten we dan in ieder geval stoppen met het heffen van belasting op ziek zijn. Stop met de eigen bijdrage in de WMO nu die niet langer inkomensafhankelijk is en stop bijvoorbeeld met het heffen van leges op voorzieningen voor gehandicapten. Dat is sociale rechtvaardigheid!
Eerlijk betekent voor PvdA/GroenLinks overigens ook dat iedereen betaalbaar moet kunnen wonen, zodat er geld overblijft om mee te doen in de maatschappij. Niemand zou krom hoeven te liggen voor een dak boven zijn hoofd! We blijven dan ook zorgdragen voor voldoende sociale woningbouw en nemen maatregelen om ook in de vrije sector betaalbare huurwoningen te behouden.

Duurzaam
Benzine, kerosine, diesel, steenkool, bruinkool en ook aardgas. Fossiel is iets van vroeger, niet van de toekomst! Het zijn eindige energiebronnen die bovendien zorgen voor veel uitstoot van fijnstof en van CO2. Uitstoot die wereldwijd leidt tot klimaatverandering. We mogen lokaal niet weglopen voor deze mondiale problemen. Daarom willen we in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn!
De komende jaren moeten we concrete plannen maken hoe we wijk voor wijk Son en Breugel van het aardgas af krijgen. Vervolgens moeten we die plannen uitvoeren en daarbij zorgen dat iedereen daaraan mee kan doen!
Samen zorgen we ervoor dat de maandlasten gelijk blijven of dalen, door te investeren in nieuwe, schone technieken die de energierekening omlaag brengen. Voor PvdA/GroenLinks is het belangrijk dat daarbij niemand buiten de boot valt! Of je nu wel of geen geschikt dak hebt voor zonnepanelen, wel of geen middelen om zelf te investeren. Of je een koophuis hebt of een huurhuis, iedereen moet mee kunnen op weg naar een klimaatneutraal Son en Breugel. De gemeente moet belemmeringen daarbij zoveel mogelijk wegnemen. Duurzame investeringen moeten niet belemmerd worden met leges voor omgevingsvergunningen of door ingewikkelde regelgeving, maar moeten juist bevorderd en ondersteund worden!
We willen investeren in een dorp waarin regenwater weer gewoon in de grond infiltreert in plaats van via stoepen, wegen en riolen richting Dommel wordt afgevoerd. Een dorp waarin aandacht is voor biodiversiteit en waarin geïnvesteerd wordt in natuurontwikkeling.
We gaan dóór op de ingeslagen weg en de gemeente zal meer dan ooit het goede voorbeeld geven door te investeren in klimaatneutrale gebouwen, door de hemelwaterafvoer af te koppelen en door onnodige verhardingen te vervangen door groen in het openbaar gebied. Steen eruit, plant erin, want wat we doen, is groen!

Gezond
Maar wat heb je aan eerlijk en duurzaam als het ongezond is om te leven in Son en Breugel? Daarom is het derde speerpunt in de visie van PvdA/GroenLinks voor Son en Breugel gezondheid.
Nergens in de regio zit er zoveel fijnstof in de lucht als in Son en Breugel. We moeten bronnen van fijnstof aanpakken en continu de effectiviteit van de maatregelen meten. We moeten de uitstoot van de A50, de vliegtuigen, de agrarische sector en de industrie aanpakken. Hiervoor zullen we regionaal moeten samenwerken, want de luchtkwaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen.
We willen de groei van Eindhoven Airport een halt toeroepen. Zolang vliegtuigen enorme hoeveelheden kerosine verstoken en daarmee veel geluid, fijnstof, stikstof en CO2 uitstoten, zullen we grenzen moeten stellen aan de luchtvaart. Wat ons betreft is die grens al bereikt!
In een gezond dorp investeren we meer in voetpaden, fietspaden en in het groen om ons heen. We stimuleren dat mensen zich verplaatsen per fiets of te voet. We zorgen voor emissie-loos openbaar vervoer van hoge kwaliteit en stimuleren elektrisch rijden, bijvoorbeeld door voor alle inwoners laadpunten bereikbaar te maken. We maken het centrum autoluw, zodat het aantrekkelijker wordt om te winkelen en te verblijven, het veiliger wordt om je per fiets te verplaatsen en we tegelijk het centrum goed bereikbaar houden, ook voor de boodschappen.
Maar in een gezond dorp investeren we toch vooral in elkaar. We geven elkaar de ruimte, helpen elkaar, zoeken samen naar oplossingen en realiseren die dan zonder bureaucratische belemmeringen. We noemen dat met een duur woord burgerparticipatie, maar bedoelen in klare taal eigenlijk gewoon dat we dingen samen doen, omdat we geloven dat we samen de beste oplossingen vinden voor iedere uitdaging.

Eerlijk, duurzaam en gezond
Voorzitter, ik ga richting een afronding, al was het maar om te voorkomen dat ik werkelijk 200 woorden per minuut moet gaan uitspreken. Ik heb u meegenomen in onze visie op een Eerlijk, Duurzaam en Gezond Son en Breugel. Het Son en Breugel van PvdA/GroenLinks zal op deze thema’s voorop blijven lopen en in 2030 een voorbeeld zijn voor vele andere gemeenten in Nederland. We blijven zelfstandig, door goed samen te werken en komen verder door op het juiste moment soms even een stapje terug te zetten. Vasthoudend blijven we ons richten op onze doelen, maar we zijn ook creatief als het gaat om het vinden van de juiste oplossingen.
Voorzitter, wij denken dat de eerste begroting van dit nieuwe college een heel goede doorvertaling is van het coalitieakkoord en de wensen van deze raad. Rest ons een enkele aanscherping of vooral aanmoediging te doen en daarom zullen wij vanavond twee amendementen en één motie indienen:

  1. Met ons amendement om leges voor invalidenparkeervergunning af te schaffen willen we Son en Breugel een beetje eerlijker maken
  2. Met ons amendement ‘Duurzame subsidies’ stellen wij voor om organisaties die een accommodatiesubsidie ontvangen vanuit de gemeente Son en Breugel nog meer te stimuleren tot het treffen van duurzame, energiebesparende maatregelen.
  3. En tot slot roepen wij met onze motie ‘Centrum autoluw’ op tot uitwerking van concrete plannen om het centrum van Son en Breugel autoluw en fietsvriendelijk in te richten.
Geplaatst in Algemeen, Algemene zaken, Burgerzaken, Grondgebiedzaken, Raadscommissies

Onderzoek stikstof Eindhoven Airport

Vanavond heeft PvdA-GroenLinks raadslid Joris van Dam een motie ingediend, waarin hij het college van Son en Breugel oproept de schadelijke gevolgen van uitstoot van stikstofoxiden door Eindhoven Airport voor de natuur én de volksgezondheid in Son en Breugel te onderzoeken. Het college heeft toegezegd de mogelijkheden voor een dergelijk onderzoek uit te werken en voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanleiding is een uitzending van EenVandaag over een onderzoek dat is uitgevoerd door gemeente Eindhoven. 

Geplaatst in Algemeen, Grondgebiedzaken, Raadscommissies

Coalitie DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks

“Ik ben verheugd en trots dat ik vandaag namens PvdA/GroenLinks dit coalitieakkoord met DorpsVISIE en CDA mag ondertekenen.”, zo begon fractievoorzitter Joris van Dam zijn presentatie van het coalitieakkooord.

“Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij we op veel gebieden voortbouwen op bestaand beleid en op een aantal gebieden ook andere keuzes maken of accenten verleggen. Maar steeds met de nadrukkelijke wens om de details later in te vullen met betrokkenheid van de inwoners van Son en Breugel en met de voltallige gemeenteraad.

Voor ons, als lid van de voormalige coalitie met Dorpsbelang en de VVD was het natuurlijk extra bijzonder om na de verkiezingen de mogelijkheid van deze nieuwe coalitie te onderzoeken. Maar we ontdekten als snel dat de ambities van deze drie partijen op ondermeer het sociaal domein, duurzaamheid en vernieuwing van de bestuursstijl veel overeenkomsten vertonen.

Uiteraard verras ik niemand als ik zeg dat op een enkel dossier de standpunten wat verder uit elkaar lagen, zoals ten aanzien van de ontwikkeling van het Kerkplein. Tijdens de coalitiebesprekingen hebben wij echter ondervonden dat wanneer je bereid bent om écht naar elkaar te luisteren er oplossingen gevonden kunnen worden. Ik hoop dan ook oprecht dat we er in slagen in de komende raadsperiode met sterke betrokkenheid van onze inwoners én alle leden van de gemeenteraad tot een Dorpshuis en Kerkplein te komen dat op een breed draagvlak kan rekenen. Wij hebben er op basis van de gesprekken van de afgelopen maanden alle vertrouwen in dat dit mogelijk is!

In de nieuwe koers die we met dit coalitieakkoord inslaan, staat overduidelijk de aandacht voor de inwoners centraal. Verdere  versterking van het sociaal domein, maatwerk in de zorg, extra aandacht voor ouderen en betere betrokkenheid van jongeren, focus op realisatie van betaalbare woningen en het beschikbaar stellen van buurtbudgetten zijn voorbeelden die de rode draad vormen in dit akkoord. 

Daarnaast ademt het akkoord een grote ambitie om voorop te blijven lopen op het gebied van duurzaamheid. Onderwerpen als energiebesparing, duurzame energie, duurzame mobiliteit, de grenzen die we willen stellen aan de groei van Eindhoven Airport en de versterking van de ecologische waarde van ons groen vormen samen de groene draad in dit akkoord. 

Kortom een akkoord met een sterke rode én groene draad, waar wij ontzettend trots op zijn en waarvoor onze wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen zich met heel veel passie wil inzetten. Ik wens Tom dan ook veel succes bij de realisatie van onze ambities op het gebied van duurzaamheid en uiteraard ook de andere onderdelen van zijn portefeuille zoals de implementatie van de omgevingswet, bos- en wijkbeheer, communicatie en burgerparticipatie en het bijstaan van de raad bij de invoering van de veranderingen in de bestuursstijl.”

Het volledige akkoord kunt u hier downloaden.

Geplaatst in Algemeen

Iftar maaltijd

Beste leden,

Het is een warme traditie geworden om tijdens het Ramadan samen te zijn onder genot van een overheerlijke Iftar maaltijd. Ook dit jaar organiseren we op maandag 4 juni vanaf 21.00 uur in ons Honk een Iftarmaaltijd (we mogen rond 22.00 uur eten).

Laat je vooral verrassen door onze kok Yasin Torunoglu, Hafid Bouteibi en Necla Kocak.  Jij (en je vriend/vriendin/man/vrouw/ kinderen) bent van harte welkom.

In verband met de voorbereidingen graag aanmelden voor 1 juni via  Necla Kocak: neclakocak@live.nl

 

Geplaatst in Algemeen

Kiezers bedankt!

Beste kiezers, BEDANKT voor jullie vertrouwen! We stegen van 8,9 naar 10,1 procent van de stemmen, wat ons veel kracht geeft om er weer vol energie tegenaan te gaan!

Felicitaties voor Dorpsvisie, CDA en D’66 die allen een zetel wonnen. Wij blijven met twee zetels de vijfde partij in de gemeenteraad.

Percentage stemmen Son en Breugel 2018Zetelverdeling Son en Breugel 2018
Geplaatst in Algemeen

Woensdag 21 maart verkiezingen

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen en kies je favoriete kandidaat van lijst 5, PvdA/GroenLinks!

Flyer verkiezingen 2018

Geplaatst in Algemeen

Club Rood – 2 maart in Eindhoven


2 maart, om 19:30, Eindhoven, Blue Collar Hotel, Klokgebouw 10 Strijp-S

Op 2 maart vindt Club Rood plaats in Eindhoven. Te gast zijn onder andere Wim Daniëls (schrijver en taalkundige), Maarten Steinbuch (hoogleraar Robotica TU Eindhoven), PO in actie en Toon Gerbrands (directeur PSV). Onder leiding van Lucille Werner zullen zij met elkaar en het publiek in gesprek gaan. Er is live muziek van Betty Blue

De inloop is 19.30 uur en Club Rood start om 20.00 uur.

Je kunt je hier aanmelden!

Geplaatst in Algemeen

Woonwagenbeleid wordt aangepast!

Op 28 februari 2018 wordt in de commissie AZ het collegevoorstel besproken om alle 49 standplaatsen voor woonwagens, ook 10 op Oranjetip, in stand te houden. Hoewel het veel te lang geduurd heeft, zijn we nu vooral opgelucht, trots en blij dat er een voorstel ligt waarin de cultuur en de daarbij behorende rechten van de woonwagenbewoners erkend worden! Er ontstaat eindelijk weer ruimte voor een nieuwe generatie woonwagenbewoners om zich te vestigen in Son en Breugel.

In april 2015 kwam PvdA/GroenLinks al tot de conclusie dat het woonwagenbeleid in Son en Breugel een discriminerende uitwerking had. We hebben hierover raadsvragen gesteld aan het toenmalige college van DorpsVISIE en Dorpsbelang en een artikel gepubliceerd. Er werd toegezegd dit op te pakken. In de jaren daarna hebben wij er herhaaldelijk bij het college op aangedrongen om het nieuwe beleid snel uit te werken. Nu is het dan gelukkig zo ver!

Geplaatst in Algemeen, Algemene zaken

Bijeenkomst Eindhoven Airport op donderdag 22 februari

Eindhoven Airport groeit in een rap tempo. Tussen 2010 en 2017 is het aantal vluchten verdubbeld en dit aantal zal verder oplopen tot zo’n 43.000 in 2019. Dit zijn gemiddeld zo’n 120 vluchten per dag, wat betekent dat er tientallen vliegtuigen per dag over Son en Breugel vliegen. PvdA/GroenLinks Son en Breugel vindt dat niet de groei, maar beperking van overlast van Eindhoven Airport centraal moet staan. Lees hier verder over onze standpunt ten aanzien van Eindhoven Airport in ons verkiezingsprogramma.

Vanaf 2020 geldt een nieuwe gebruikersvergunning. De inhoud van die vergunning wordt op dit moment samengesteld. Eindhoven Airport wil graag verder groeien. De belangrijkste reden die Eindhoven Airport noemt om te groeien, is de economische ontwikkeling van mainport Zuidoost-Brabant, sinds kort een van de drie belangrijkste economische gebieden van Nederland. De regionale PvdA-afdelingen nodigen u van harte uit om hierover mee te praten. Op donderdag 22 februari organiseren we daarom een openbare bijeenkomst in het BusinessPoint van Schippersstop (Veldhoven).

Onderwerpen en thema’s die aan de orde komen zijn:
– Het aantal vliegbewegingen
– Vliegroutes en vliegtijden
– De regionale economie en werkgelegenheid
– De gevolgen voor het milieu
– Ontwikkelingen in de luchtvaart
– Proces en planning richting 2020

Het programma is ongeveer als volgt:

19.15 – 19.30 uur: Inloop
19.30 – 20.45 uur: Diverse sprekers die de laatste ontwikkelingen schetsen, waaronder Klaas Kopinga (voorzitter BOW), Wim Scheffers en Bernard Gerard
20.45 – 21.00 uur: Pauze
21.00 – 21.45 uur: Interactief deel (discussie) over het traject na(ar) 2020.
21.45 – 22.00 uur: Na borrel

Datum:
Donderdag 22 februari

Locatie:
BusinessPoint Schippersstop, Habraken 2601, 5507TR Veldhoven (www.schippersstop.nl)

Woordvoerders:
Woordvoerders van andere politieke partijen die graag over dit onderwerp willen meepraten tijdens het interactieve deel (na de pauze), worden van harte uitgenodigd. Het heeft onze voorkeur wanneer er per politieke partij (vanuit de regio) één woordvoerder wordt aangemeld. Opgeven kan via jeroenrooijakkers@chello.nl. Graag voor maandag 12 februari 2018.

Geplaatst in Algemeen, Grondgebiedzaken

Dubbel diamanten jubileum!

Zestig jaar geleden, in 1958, werden Hille Michelson en Truus Michelson-Goudriaan allebei lid van de Partij van de Arbeid. Na al die jaren zijn Truus (78) en Hille (82) nog altijd trouwe en geliefde leden van PvdA/GroenLinks. Hille was afgelopen maanden bovendien voor de vijfde keer op rij voorzitter van de kandidatencommissie in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezing in 2018. Zelf was hij in de periode 1994 tot 2002 lid van de gemeenteraad van Son en Breugel en fractievoorzitter van de PvdA. Vandaag de dag is hij naast zijn werkzaamheden voor PvdA/GroenLinks ook actief in het bestuur van de Boerderij en als ombudsman in Son en Breugel.

Om dit dubbele diamanten jubileum te vieren hebben Hans Overbeek, Rob Wilcke en Joris van Dam hen vandaag met een verrassingsbezoek in het zonnetje gezet met – hoe kan het ook anders – een mooie bos rode rozen.

Joris van Dam, Hille Michelson en Truus Michelson-Goudriaan (foto: Rob Wilcke)

Geplaatst in Algemeen