Meteen naar de inhoud

Periode van reflectie voor MFA

In de raadsvergadering van 18 mei jl. is het voorlopig ontwerp voor de MFA vastgesteld en zijn er besluiten genomen over het parkeren en de stedenbouwkundige inpassing. De volgende stap in de besluitvorming is dat het college het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de MFA vrijgeeft voor terinzagelegging, zodat iedereen zienswijzen kan indienen.

Door middel van bijgevoegde brief hebben de gezamenlijke coalitiepartijen het college verzocht de terinzagelegging tijdelijk op te schorten. Gelet op de discussie over de maatvoering en de vormgeving van de beoogde MFA vinden de ondertekenaars van de brief het verstandig een periode van reflectie in te lassen, om zodoende een ontwerp ter inzage te leggen dat een zo groot mogelijk draagvlak heeft. Voor nadere details verwijs ik u kortheidshalve naar de inhoud van de brief.

Tevens hebben wij burgemeester Gaillard verzocht deze brief op de agenda van de komende raadsvergadering te plaatsen, zodat er in de gemeenteraad over kan worden gesproken.

Vriendelijke groet,
namens de fracties van Dorpsbelang, de VVD en PvdA/GroenLinks

Verzoek aan college MFA