Meteen naar de inhoud

Nieuw college Son en Breugel

Ruim drie maanden geleden werd de uitslag van de verkiezingen bekend. Voor de kiezer was het niet makkelijk een inhoudelijke keuze te maken, want de programmapunten van alle partijen lagen dit keer dicht tegen elkaar aan. Vandaag presenteren de fracties DorpsVisie, CDA, PvdA/GroenLinks, Dorpsbelang en D66 de raadsagenda en het bestuursakkoord waarmee de raad aan de slag gaat in deze raadsperiode.

Onderhandelingen
Bij de onderhandelingen na de verkiezingen zijn het CDA en DorpsVisie een voor de raad nieuwe weg ingeslagen. Gezien de uitslag van de verkiezingen hadden zij er voor kunnen kiezen om verder te gaan met de coalitie van de afgelopen vier jaar. Daar is niet voor gekozen. De partijen wilden onderzoeken of er andere en ook bredere vormen van samenwerking in de raad mogelijk waren. Voor de gemeenteraad van Son en Breugel was dat een nieuwe aanpak, waar de partijen samen een nieuwe weg in hebben gezocht. Dat proces kostte ook wat meer tijd. Een leerpunt in aanloop naar de volgende verkiezingen is om in een eerder stadium al afspraken te maken over hoe na de verkiezingen met elkaar tot een programma en een nieuw college te komen..

Raadsagenda
DorpsVisie, CDA, PvdA/GroenLinks, Dorpsbelang en D66 zijn verheugd een raadsagenda te kunnen presenteren, welke een overzicht biedt van de belangrijkste thema’s en onderwerpen waar de raad zich in deze periode op wil richten. Daarin is ook kort de inbreng weergegeven die door partijen tijdens alle gesprekken als input voor de raadsbrede debatten is meegegeven.

Bestuursakkoord
Ook ligt er een bestuursakkoord voor de periode 2022-2026 waarin DorpsVisie, CDA, PvdA/GroenLinks, Dorpsbelang en D66 over enkele onderwerpen nadere afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken vormen de basis om in de komende bestuursperiode tot concrete resultaten te komen. Ook in het bestuursakkoord is ruimte open gelaten voor het raadsbrede debat. De vijf partijen zijn ervan overtuigd dat met dit akkoord en met deze brede samenwerking een stap is gezet naar het afscheid nemen van een oppositie-coalitie model.

Raadswerkprogramma
Alle partijen in de raad gaan de komende jaren werken aan een ‘raadswerkprogramma’. Dat zal beschrijven hóe de raad wil (samen)werken. Maar ook hoe de raad vorm wil geven aan participatie of bijvoorbeeld de manier waarop de raad jeugd en jongeren bij de politiek wil betrekken. Ook wordt vastgelegd hoe de raad na de volgende verkiezingen met elkaar wil komen tot een akkoord en de collegevorming.

Kandidaat wethouders
Op vrijdag 1 juli werden ook de kandidaat wethouders voor het nieuwe college gepresenteerd. Drie wethouders met een mooie mix van ervaring en nieuw bloed, allen afkomstig uit Son en Breugel.

Jelle de Jong, kandidaat vanuit DorpsVisie, zal onder andere de portefeuilles ruimtelijke ordening, wonen, de omgevingswet, Breugel Bruist, subsidiebeleid en accommodaties krijgen. Jan Boersma, kandidaat vanuit het CDA, zal zijn huidige portefeuille voor het grootste gedeelte voortzetten. Dat betreft onder andere financiën, mobiliteit, economie inclusief Ekkersrijt, wijkbeheer en het centrum Son. Steven Grevink wordt vanuit PvdA/GroenLinks als kandidaat voorgedragen en krijgt de verantwoordelijkheid voor onder andere sociale zaken, zorg en welzijn, jeugdzorg, onderwijs, duurzaamheid en de energie transitie.

Het nieuwe college krijgt vol vertrouwen het bestuursakkoord als opdracht mee en zal in een collegeprogramma moeten aangeven hoe het college met de onderwerpen uit de raadsagenda aan de slag gaat. Van het nieuwe college wordt verwacht dat zij de uitdrukkelijke wens van de raad om tot een betere samenwerking te komen ondersteunt. Dat betekent onder meer dat de collegeleden zoveel mogelijk álle partijen in de raad zullen betrekken en daarmee de kwaliteit van het raadsbrede debat bevorderen.

De benoeming van de wethouders zal plaatsvinden in de raadsvergadering van donderdag 7 juli.