Algemene beschouwingen

Hieronder leest u integraal onze inbreng tijdens de algemene beschouwingen over de eerste kadernota van het nieuwe college.

Voorzitter, ook dit jaar hebben wij weer 10 minuten de tijd gekregen om te zeggen wat we van de kadernota vinden die het college aan ons presenteert. De afgelopen 6 jaar heb ik tijdens de algemene beschouwingen vaak heel snel moeten praten. Hoe dat komt hoef ik vast niet uit te leggen, maar ik besef dat ik wellicht een aantal keer meer dan de toegestane tijd heb gebruikt. In het licht van de wisseling van het college die onlangs heeft plaatsgevonden, kan ik misschien een klein beetje van de tijd die ik de afgelopen jaren te veel heb gebruikt teruggeven.

De algemene beschouwingen gaan immers over de plannen die dit nieuwe college heeft voor de komende periode. Gelukkig maar, want als het vandaag het moment was om terug te blikken over het afgelopen jaar, dan was ik ongetwijfeld weer tijd tekort gekomen.

Vooruitkijken en aan de slag gaan dat is trouwens ook iets wat onze fractie veel beter past en wat wij als progressieve beweging niet alleen nastreven, maar ook gewoon doen. Wij zijn in ieder geval niet bang om veranderingen door te voeren en echte keuzes te maken.

Voorzitter, de tijd van praten en verkennen is voorbij. Wij zijn daarom blij met het nieuwe college dat gevormd is, dat pragmatisch te werk gaat en durft door te pakken. Er wordt eindelijk de hoogst noodzakelijke uitvoering gegeven aan de plannen.

Het college kiest ervoor om op hoofdlijnen het oude programma te volgen en zich vooral te richten op zes majeure dossiers, die ook als zodanig in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Wij vinden dat een goede aanpak. Op twee van deze dossiers kom ik aan het einde van mijn betoog nog even terug. Dit zijn Duurzaamheid en Sociale Woningbouw.

Wat betreft de kadernota zelf hebben wij een verzoek aan het college of in 2017 de opzet daarvan kan worden aangepast. Wij zouden de kadernota meer als een beleidsstuk willen zien. De kadernota zoals die voorligt heeft nog te veel van een begroting weg, waarin wij door alle details bijna de grote lijnen kwijtraken.
Voorzitter, laat ik ter zake komen, want ik heb net beloofd een klein beetje tijd terug te geven.

Financiën

We onderschrijven de financiële uitgangspunten van het college en de keuze om te investeren in onze gemeente met inzet van onze reserves. Ook wij vinden dat onze middelen besteed moeten worden waar ze voor bedoeld zijn, voor onze burgers.

Monumentenbeleid

Tijdens de bespreking van de stand van zaken gemeentelijke monumenten in de commissie grondgebiedzaken van 11 juli 2016, is gebleken dat een subsidiepot met een bedrag van 10.000 euro per jaar onvoldoende is, om voor alle panden die eventueel op de lijst gemeentelijke monumenten worden opgenomen, de benodigde subsidie te verstrekken aangaande verbouwings- en of restauratiekosten. Als wij dorpsgenoten willen stimuleren om medewerking te verlenen aan het momumentenbeleid, dan moeten we hier ook een reëel bedrag voor vrijmaken.
Wij verzoeken het college dan ook hier extra budget voor vrij te maken en in de begroting mee te nemen.
In verband hiermee dienen wij een motie in.

Groenbeleidsplan

Het onderwerp groenonderhoud (zoals het snoeien en maaien) is meerdere keren in de commissie grondgebiedzaken aan de orde gesteld. Naar aanleiding daarvan werd voorgesteld om te bespreken of er wellicht budget vrijgemaakt moet worden voor verbetering van groenbeheer. We stellen in verband hiermee voor om het huidige beheer de komende tijd opnieuw tegen het licht te houden. Voordat daar eventueel extra budget voor wordt vrijgemaakt, willen wij eerst objectief kunnen vaststellen wat noodzakelijk en gewenst is alsmede wat het ‘rendement’ is. Wij verzoeken het college dit voor te bereiden.

Communicatie-platform

In verschillende trajecten hebben we de afgelopen jaren ervaren hoe belangrijk het is dat er via verschillende kanalen actief gecommuniceerd wordt naar en mét de inwoners van onze gemeente. Niet alleen de gemeente en media, maar ook vrijwilligersorganisaties vormen hierin een belangrijke schakel.
We stellen daarom voor om mbt communicatie een structureel subsidiebedrag in de kadernota op te nemen, ten behoeve van particuliere initiatieven zoals Son en Breugel Verbindt. Er is nu afgesproken dat er in 2016 nog subsidie wordt gegeven maar verder niet. Wij stellen voor om jaarlijks een bedrag van minimaal 50 K euro beschikbaar te stellen, een initiatief wat ook het CDA al eerder heeft voorgesteld. Wellicht kan de gemeente dat voor een deel ook besparen op haar eigen communicatiebudget, nog los van de besparingen die zijn te maken in het Sociaal Domein door gebruik te maken van dergelijke platformen in te zetten voor communicatie met en tussen onze inwoners. Wij kunnen het ons niet veroorloven dat dergelijke initiatieven ter ziele gaan.
Wellicht kan de gemeente een tegenprestatie verlangen, waardoor de investering zichzelf direct terugverdient. Te denken valt aan:
– een ingang voor gemeentelijke info over b.v. MFA/Dorpshuis, Groenbeleidsplan, Sonniuswijk, etc.
– platform voor buurtgroepen, WMO, hulpvragen etc.
– discussie platform voor gemeentelijke zaken als huisvesting, vluchtelingen,
– platform lokale gebeurtenissen, voetbal, ijsbaan, Tower festival, etc. etc.
– platform lokale hulpvragen en ondersteuning 0de en 1ste lijns
– veilig platform voor communicatie huisartsen/patiënten
Een deel hiervan wordt overigens al ingevuld door Son en Breugel Verbindt.
We verzoeken het college om dit voorstel te betrekken bij het opstellen van de begroting.

Duurzaamheid

Zoals gezegd zou ik aan het einde van mijn betoog nog terugkomen op twee speerpunten in het beleid van het nieuwe college. Allereerst het thema duurzaamheid.
Onze ambities op het gebied van ondermeer natuurontwikkeling en andere vormen van verduurzaming gaan veel verder dan alleen LED verlichting en het dossier materiaaltransities. In 2030 willen we immers als gemeente energie/klimaatneutraal zijn. We verwachten dat het college ook nog wel met plannen komt hoe we dat kunnen halen en dat daar extra middelen voor nodig zijn. Wellicht lopen we hierop vooruit maar wij denken dat er mogelijkheden zijn om energiebesparing en verduurzaming te versnellen. Denk aan zonnepanelen op geschikte bestaande gemeentelijke gebouwen, scholen etc. Zeker wanneer we voldoende schaalgrote creëren rendeert een dergelijke investering prima en draagt uiteraard bij aan de realisatie van onze duurzame ambities. Wij vinden het van belang dat er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld om een ambitieus duurzaamheidsbeleid te kunnen uitvoeren. Wij verzoeken het college dan ook hier extra budget voor vrij te maken en dit in de begroting mee te nemen. In verband hiermee dienen wij een motie in.

Sociale Woningbouw

Met betrekking tot Sociale Woningbouw wordt weliswaar verwezen naar het nieuwe woningbouwprogramma dat is vastgesteld (op 16 juni 2016) en waar sociale woningbouw een belangrijk onderdeel vanuit maakt, maar graag zouden wij explicieter willen terugzien wat we gaan investeren in sociale woningbouw en wat wij als gemeente gaan doen om dit zoveel mogelijk te versnellen? Wordt het gebied waar de tijdelijke vloed is gevestigd ook daadwerkelijk herontwikkeld voor sociale woningbouw?

Met de notitie Grondprijssystematiek sociale woningbouw hebben wij onlangs niet ingestemd, omdat wij de ondergrens die daarin gehanteerd wordt nog te hoog vinden, waardoor er door de woningcorporaties geen realistische huurbeleid gevoerd kan worden. Is het college bereid daarbij een lagere ondergrens te hanteren, die tussen 150 euro en 200 euro per m2 ligt?

Voorzitter, vorige week tijdens de raadsvergadering is wel gebleken hoe actueel en belangrijk dit onderwerp is en dat er snel voldoende nieuwe woningen bij moeten komen om te voldoen
aan de vraag vanuit het dorp, de vraag van buiten én voor de huisvesting van statushouders.

We willen het college vragen in verband hiermee te onderzoeken of de kerk hier misschien uitkomst in kan bieden!

Voorzitter ik moet nu echt afronden anders blijf ik niet binnen de 10 minuten. Ik had immers beloofd wat tijd in te leveren. En als dat niet gebeurt, krijgen we weer te horen; Ja die socialisten die zeggen wel vaker wat, maar ……..…………….