Rechten van personen met een handicap

Vandaag hebben wij in de gemeenteraad een motie ingediend ten aanzien van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Hierin roepen we het college op plannen uit te werken hoe we mensen met een handicap in Son en Breugel volwaardig mee kunnen laten doen. Simpel gezegd moet wat ons betreft onderzocht worden waar we nog niet voldoen aan het verdrag en dient het college met voorstellen te komen hoe we zorgen dat we alsnog gaan voldoen.

Hieronder de integrale tekst van onze motie:

De raad van de gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 

16 juni 2016; 

Overwegende dat:

a. ieder zich dient in te zetten om mensen met een handicap in de samenleving volwaardig te laten meedoen en niet buiten te sluiten;

b. het van belang is de sociale samenhang tussen mensen te bevorderen, zodat gesproken kan worden van een inclusieve samenleving, die uitsluiting van mensen tegengaat;

c. actief burgerschap en burgerparticipatie hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren;

d. de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft te vervullen en een actieve bijdrage kan leveren aan de uitvoering van het verdrag; 

Voorts constaterende dat:

1. de landen van de Verenigde Naties (VN) in een aanvullend verdrag afspraken hebben gemaakt over de rechten van mensen met een handicap;

2. de Tweede Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;

3. gemeenten vanaf 1 januari 2017 de verplichting krijgen lokaal inclusief beleid uit te voeren;

4. degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, daarnaast zorg draagt voor de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat voor hem een onevenredige belasting vormt;

5. ter uitvoering hiervan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld;

6. deze regels in ieder geval betrekking hebben op de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, op het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en op de evenredigheid van de belasting.

Verzoekt het college:

a. voorbereidingen te treffen voor het opstellen van een Lokale Inclusief Agenda;

b. te inventariseren in hoeverre bestaand gemeentelijk beleid en gemeentelijke regelgeving al dan niet reeds voldoet aan het verdrag;

c. hierbij mogelijke knelpunten, wettelijke verplichtingen, financiële kaders en middelen te inventariseren;

d. daartoe in overleg te gaan met mensen met een handicap en/of hun vertegenwoordigers, het Chronisch zieken en Gehandicapten-Platform en WMO Adviesraad beiden uit Son en Breugel;

e. de resultaten hiervan mee te delen aan de raad vóór 1 ​november 2016, waarbij wordt aangegeven wat de afzonderlijke kosten zijn om wel aan het verdrag te voldoen, en dit te verwerken in een voorstel voor een Lokale Inclusief Agenda. Waarna de raad kan beoordelen welke te ondernemen acties kunnen worden opgenomen in de begroting 2017;

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 16 juni 2016,

Fractie PvdA-GroenLinks