Duurzaamheid

PvdA-GroenLinks zet zich in voor een optimale balans tussen ecologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen in Son en Breugel. Deze duurzaamheidsbalans is ons ultieme uitgangspunt omdat we de wereld te leen hebben. We willen de wereld goed achterlaten voor onze kinderen die straks net als wij in een groene, schone en veilige omgeving willen wonen en leven.

PvdA-GroenLinks kijkt bovendien verder dan de gemeentegrens. We willen bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzame wereld. Afwegingen willen we dan ook binnen die bredere context maken.

PvdA-GroenLinks voorgestaan beleid hierbij:

 • PvdA-GroenLinks zet zich in voor het behoud en versterken van de natuur in Son en Breugel
 • PvdA-GroenLinks wil duurzaam gemeentelijk beheer door:
  • klimaatbeleid te laten doorwerken in de gemeentelijke bedrijfsvoering;
  • te zorgen dat gemeentelijke gebouwen en voorzieningen in 2020 klimaatneutraal zijn;
  • duurzaamheid zwaar mee te laten wegen als criterium bij inkopen door de gemeente;
  • het verbeteren van mogelijkheden voor gescheiden aanbieden van afval en het geven van inzicht in de hoeveelheid restafval die onze inwoners produceren, met daarbij bijzondere aandacht en maatwerk voor inwoners die als gevolg van beperkingen niet of moeilijker in staat zijn afval op centrale punten aan te bieden;
  • overige mogelijkheden tot duurzaam beheer in beeld te brengen.
 • PvdA-GroenLinks wil duurzaam klimaatbeleid waarbij:
  • de gemeente een actieve stimulerende en faciliterende rol speelt bij transitie naar duurzame energie, bijvoorbeeld door te bemiddelen in financiering van duurzame maatregelen voor haar inwoners en door burgerinitiatieven te ondersteunen;
  • mogelijkheden van duurzame energieopwekking binnen de gemeentegrenzen in kaart worden gebracht;
  • uitvoeringsplannen voor klimaatweerbaarheid verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.
 • PvdA-GroenLinks wil duurzaam bouwen stimuleren door:
  • bij ruimtelijke projecten zo vroeg mogelijk duurzaamheid mee te nemen, waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van het Bouwbesluit
  • rekening te houden met geschiktheid voor verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen en mensen met een beperking, zodat in de toekomst minimale aanpassingen nodig zijn;
  • particuliere woningeigenaren te stimuleren om hun woning duurzaam te renoveren;
  • prestatieafspraken te maken over duurzaamheid met woningcorporaties;
  • gasloos bouwen tot standaard te maken in Son en Breugel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*