Ga naar de inhoud

…….. waar je op weg kunt naar een duurzamere toekomst!

Je wilt dat er een einde komt aan vervuiling van lucht, water en omgeving en aan lawaai- overlast door vliegtuigen. Je ziet de noodzaak in van maatregelen tegen klimaat- verandering en daarmee gepaard gaande extreme weersomstandigheden als hitte, droogte, wateroverlast en hevige stormen. Je juicht toe dat huizen geïsoleerd worden en van het gas afgekoppeld, dat er zonnepanelen op daken worden gelegd en overgeschakeld wordt op elektrische vervoermiddelen. Je werkt graag mee aan afvalscheiding en hergebruik. Je ergert je aan de overlast voor mens, dier en milieu door vuurwerk. Je zet je graag in voor natuurbehoud en snapt dat lang verwaarloosde bossen een kwaliteits- impuls moeten krijgen.

PvdA-GroenLinks zorgt ervoor dat je – binnen je eigen mogelijkheden – mee op weg kunt naar een duurzamere toekomst en daarbij waar nodig een steuntje in de rug krijgt. Daarvoor willen we het volgende realiseren.

 • Bijdragen aan duurzame energieopwekking is een topprioriteit. Voor de langere termijn wijst de gemeente in het buitengebied enkele geschikte locaties aan voor duurzame energieopwekking (windmolens en zonneparken), bij voorkeur door coöperaties zonder winstoogmerk. De opbrengsten komen dan ten goede van de risicodragende deelnemers. Totdat het elektriciteits- net voldoende is uitgebreid om de opbrengsten van nieuwe zonne- en windparken aan te kunnen, zal het accent liggen op het isoleren van woningen, het plaatsen van zonnepanelen op daken en de afkoppeling van woningen en bedrijven van het gas. Dat laatste betekent over- schakeling naar elektrisch koken en vervanging van CV-ketels door warmtepompen of andere warmte- en warmwatervoorzieningen. De gemeente gaat deze energietransitie aanjagen, stimuleren en regisseren door afspraken te maken met woningcorporaties en bedrijven (met name op Ekkersrijt). Ook zal zij een adviespunt Energietransitie opzetten. Daar kunnen huis- eigenaren informatie en advies krijgen over de wijze waarop zij hun woning energie- en klimaat- neutraal kunnen maken en over de vraag van welke rijkssubsidies en andere financierings- mogelijkheden zij daarbij gebruik kunnen maken. Bezien wordt of aanvullende gemeentelijke stimuleringssubsidies voor speciale doelgroepen noodzakelijk zijn.
 • De gemeente gaat het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door snelle uitbreiding van het aantal publieke laadpalen (planologisch en financieel) mogelijk te maken op locaties waar inwoners daaraan behoefte hebben. Daarnaast zal zij bevorderen dat er op tenminste één locatie binnen de gemeente een snellaadstation wordt gerealiseerd op basis van groene stroom (overdag via zonnepanelen op het dak).
 • De gemeente zorgt ervoor dat de luchtverontreiniging en lawaaioverlast in de bebouwde kom continu wordt gemeten. Speciale aandacht is hierbij vereist voor het centrum van Son (vanwege de grote verkeersdrukte) en voor Son-Noord (waar luchtvervuiling, lawaai- en stankoverlast door autoverkeer op de A50, door vliegverkeer vanaf Eindhoven Eindport en door agrarische bedrijven samenkomen). Als de volksgezondheid in gevaar is of geluidsnormen worden overschreden, worden passende maatregelen genomen c.q. wordt de naleving van regels gehandhaafd. De gemeente blijft zich inzetten voor de beperking van de lawaaioverlast en luchtverontreiniging door vliegverkeer van en naar Airport Eindhoven.
 • Intensieve veeteeltbedrijven veroorzaken milieu- en stankoverlast en vormen een risico voor de gezondheid van omwonenden. De gemeente zal daarom geen vergunning afgeven voor de start van nieuwe intensieve veeteeltbedrijven of de uitbreiding van bestaande. Verder zal zij stimuleren dat intensieve veeteeltbedrijven omschakelen naar meer kleinschalige en biologische veeteeltvormen en ondersteuning bieden aan boeren die hun bedrijf willen beëindigen. Ook zal geen vergunning worden afgegeven voor vestiging van een mestverwerkingsbedrijf binnen de gemeente.
 • De gemeente zal duurzame biologische land- en tuinbouw en veeteelt stimuleren en faciliteren. Meer concreet zal zij eraan bijdragen dat lokale agrarische bedrijven overschakelen naar ecologisch-biologisch verantwoorde productie van voedsel (groenten, fruit, noten, honing, vlees, zuivel, kaas en eieren) en samenwerking zoeken met een vaste kring van consumenten, bijvoorbeeld in coöperaties die (een deel van) het bedrijfsrisico dragen. Om vervoer van deze biologische producten over langere afstanden te voorkomen wordt mogelijk gemaakt dat die direct op de bedrijven en/of op een speciale biologische weekmarkt in bij voorkeur Breugel aan consumenten verkocht kunnen worden. De gemeente zal zo’n ‘Breughelse Boerenmèrt’ op het Pieter Breughelplein faciliteren.
 • Het stoken van hout of andere materialen in open haarden, houtkachels, korven en allesbranders in woningen en tuinen is een bedreiging voor de gezondheid van inwoners en voor het milieu. Zolang er geen landelijk verbod is, zal de gemeente stimuleren dat bestaande stook- voorzieningen van rookgasreinigers worden voorzien of liever nog worden verwijderd. Daarnaast zal zij geen vergunningen meer geven voor (ver)bouwplannen als daarin stookvoorzieningen zijn opgenomen.
 • De gemeente gaat via regelgeving en vergunningen en via adequate bewaking en handhaving van regels en afspraken maximaal tegen dat (agrarische) bedrijven stank- en geluidsoverlast en/of milieu- en luchtvervuiling veroorzaken.
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt meer rekening gehouden met de verandering van het klimaat (extreme hitte en droogte, storm en zware regenval). Via verdere vergroening wordt verkoeling geboden en wateroverlast voorkomen. Ook wordt ingezet op nieuwe voorzieningen voor afvoer en opslag van water (voor gebruik bij grote droogte). De gemeente zal (financiële) stimulansen blijven geven voor vervanging van stenen door groen in particuliere tuinen en voor afkoppeling van het riool van de waterafvoer van daken.
 • Inzet is ecologisch waardevol natuurgebied binnen de gemeente te behouden en vrijkomende landbouwgronden zo veel mogelijk om te zetten in natuur. Onder voorwaarden mogen vrijkomende landbouwgronden worden gebruikt voor woningbouw, duurzame energie- opwekking en vestiging van kleinschalige recreatie- of zorgbedrijven (zoals een bed & breakfast, minicamping of zorgboerderij).
 • Het is uit milieu- en klimaatoverwegingen het beste de hoeveelheid niet herbruikbaar restafval te blijven minimaliseren en herbruikbare afvalsoorten door inwoners zelf te laten scheiden van het restafval. Op de stijgende kosten van de inzameling van restafval wordt bespaard door inwoners hun restafval zelf naar een ondergrondse afvalcontainer in de buurt te laten brengen. Zij leveren immers ook glasafval in bij de glasbak en flessen en blikjes met statiegeld bij de supermarkt. De gemeente zal zo snel mogelijk afvalcontainers laten plaatsen en stoppen met het ophalen van restafval. Dat maakt het tevens mogelijk huishoudens inzicht te geven in de hoeveelheid rest- afval die zij vergeleken met een gemiddeld huishouden inleveren. De hoogte van de afvalheffing wordt niet afhankelijk gemaakt van de ingeleverde hoeveelheid restafval. Dat lokt namelijk ongewenst gedrag uit. Wel bevordert de gemeente dat inwoners (her)bruikbare spullen die zij weg willen doen, inleveren bij de kringloopwinkel c.q. de milieustraat.
 • De ingezette kwaliteitsimpuls voor de bossen binnen de gemeente wordt doorgezet, zodat deze gevarieerder worden, beter bestand tegen de opwarming van het klimaat en boomziektes en aantrekkelijker worden voor vogels en andere dieren. Inwoners kunnen daardoor op niet al te lange termijn genieten van veel sterkere, mooiere en ecologisch interessantere bossen, waar het goed recreëren is. De informatievoorziening aan inwoners over de kap- en herplantactiviteiten wordt verbeterd en bij de werkzaamheden wordt onnodige schade aan beplanting en paden voorkomen. Onvermijdelijke schade aan paden wordt zo snel mogelijk hersteld.
 • Natuur- en milieueducatie zijn nodig voor het maatschappelijk draagvlak onder natuurbehoud, milieubescherming en verduurzaming. De gemeente biedt daarom adequate steun aan organisaties voor natuur- en milieueducatie en bevordert dat zij samenwerken met het basisonderwijs.