Meteen naar de inhoud

…….. waar je kunt rekenen op een dienstbare overheid!

Je wilt graag in het eigen dorp bij het gemeentehuis binnen kunnen lopen voor een paspoort, informatie of inzage in gemeenteraadsstukken. Je vindt de mogelijkheid van persoonlijk contact met ambtenaren van belang. De informatievoorziening van de gemeente mag in jouw ogen niet alleen via internet toegankelijk zijn. Als ondernemer wil je een overheid die met je meedenkt en geen onnodige regels aan je oplegt. Als inwoner wil je over belangrijke zaken je visie of wensen kenbaar kunnen maken voordat er beslissingen worden genomen. Je wilt dat politiek en overheid dienstbaar zijn en zich inzetten voor het algemeen belang. Het groenbeheer mag van jou wel wat beter.

PvdA-GroenLinks zorgt ervoor dat je in Son en Breugel kunt rekenen op een dienstbare overheid en wil dat bereiken door het volgende na te streven.

  • Inwoners en belangengroepen kunnen voortaan over voor hen belangrijke onderwerpen al vroeg in het proces van beleidsvoorbereiding hun opvattingen en wensen naar voren brengen. Daartoe organiseert de gemeente openbare inspraakbijeenkomsten. Dit moet eraan bijdragen dat verschillende belangen integer en respectvol worden afgewogen, voordat beleidsplannen worden opgesteld en besluiten worden genomen. Dat betekent niet dat iedereen altijd zijn of haar zin zal krijgen. Wel zal de gemeente in beleidsplannen beter duidelijk maken hoe met de ingebrachte wensen en opvattingen is omgegaan en waarom. De gemeenteraad hakt na weging van alle belangen knopen door en neemt een beslissing. Uiteindelijk hebben de kiezers het laatste woord: elke vier jaar kunnen zij in het stemlokaal stemmen op de partij die in hun ogen de beste keuzes heeft gemaakt. De gemeente draagt er zorg voor dat inwoners actief worden geïnformeerd over het verloop van het inspraak- en beleidsontwikkelingsproces, de besluit- vorming en de uitvoering. Dat bevordert draagvlak voor democratisch genomen beslissingen.
  • De integriteit van ambtenaren, gemeenteraadsleden en bestuurders behoort te allen tijde boven elke twijfel verheven te zijn. Zij houden zich dus aan integriteitsnormen, handelen transparant en leggen publiekelijk verantwoording af. Dit voorkomt ongewenste beïnvloeding, vriendjespolitiek of omkoping en gaat criminele ondermijning van politiek en overheid tegen. In dat kader wordt aan de inwoners duidelijk gemaakt dat de inloopuren bij de gemeenteraad en de inspraakuren bij bestuurders primair zijn bedoeld voor het bespreken van zaken die van belang zijn voor grotere groepen inwoners of van algemeen belang. Persoonlijke zaken worden bij voorkeur mondeling of schriftelijk aangekaart bij ambtenaren. Wie persoonlijke problemen, wensen of opvattingen kenbaar wil maken aan de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Wethouders doet dat schriftelijk. Daarmee is gewaarborgd dat de behandeling van deze problemen, wensen en opvattingen integer en transparant plaatsvindt. Wie invloed uit wil oefenen op beleid-in- ontwikkeling, kan dat doen tijdens de hiervoor genoemde openbare inspraakbijeenkomsten.
  • Bij de samenstelling van het College van Burgemeester en Wethouders wordt gestreefd naar kwaliteit en afspiegeling van de diversiteit van de samenleving.
  • Juist in een tijd waarin al snel tweespalt, polarisatie en wantrouwen opduikt, wisselen we in ons dorp op een fatsoenlijke en respectvolle manier met elkaar van gedachten over onderwerpen van algemeen belang. Ook of juist als er grote verschillen van opvatting bestaan. Het maatschappelijke en politieke debat wordt open, eerlijk en constructief gevoerd op basis van kennis van zaken en feiten. Lokale politici en bestuurders debatteren primair met elkaar in de raadszaal. Nadat een meerderheid na weging van alle belangen een besluit heeft genomen, wordt dat gerespecteerd en wordt de uitvoering ondersteund. Zo wordt voorkomen dat de democratie en het vertrouwen in de politiek en overheid onder druk komen te staan.
  • De gemeente zet zich ervoor in dat de ambtelijke organisatie kwantitatief en kwalitatief op peil is en blijft. Het is in Son en Breugel net als in andere kleine gemeenten moeilijk om ervaren en gespecialiseerd personeel vast te houden. Ervaren specialisten stappen nogal eens over naar grotere gemeenten of naar advies- en interim-bureaus, waar ze meer uitdaging en een hoger salaris krijgen. Als dit probleem niet wordt opgelost, kan het voortbestaan van Son en Breugel als zelfstandige gemeente in gevaar komen. Met het oog daarop zal de samenwerking met andere gemeenten worden uitgebreid en geïntensiveerd. Door gezamenlijk een projectorganisatie op te zetten van waaruit ervaren specialisten ingezet worden bij de betrokken gemeenten, kunnen high potentials aangetrokken worden en kunnen aan topspecialisten aantrekkelijke uitdagingen en betere arbeidsvoorwaarden worden geboden. Uitgangspunt is verder dat vanuit de politiek en door bestuurders op een respectvolle manier met ambtenaren wordt omgegaan.
  • De bestaande samenwerking met Nuenen en Geldrop/Mierlo in de Dienst Dommelvallei wordt gecontinueerd en waar zinvol uitgebreid. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten. Ook blijft ingezet worden op regionale afstemming en samenwerking in het kader van het Stedelijk Gebied Eindhoven, de Metropoolregio Eindhoven, Brainport Eindhoven en andere regionale samenwerkingsverbanden.
  • De gemeente zal blijven aansturen op een robuuste financiële huishouding, waarbij er voldoende reserves zijn om noodzakelijke investeringen te kunnen doen en niet altijd te vermijden tegen- vallers op te kunnen vangen. Bij het inzetten van financiële ruimte wordt de hoogste prioriteit gegeven aan beleid dat erop is gericht maatschappelijke voorzieningen voor iedereen en met name voor de minima toegankelijk en betaalbaar te houden.
  • De Onroerende Zaak Belasting (OZB) was in Son en Breugel tot voor kort lager dan het landelijk gemiddelde. Daarvan profiteren vooral eigenaren van grote woningen en bedrijfspanden. Aansluiten bij het gemiddelde tarief is hier de gulden middenweg. Verdere verhogingen vinden alleen in uitzonderlijke situaties plaats. Voor gemeentelijke heffingen en leges worden maximaal kostendekkende tarieven gehanteerd.
  • Uitgangspunt van het economisch beleid is dat (startende) ondernemers gebaat zijn bij een lokale overheid die met hen meedenkt, goede publieke voorzieningen waarborgt en geen bureaucratische blokkades opwerpt. Maatwerk is wenselijk, net als bescheiden legestarieven en bij starters soms uitstel van betaling van leges. Bij het inkopen van goederen en diensten zal de gemeente binnen de wettelijke mogelijkheden en financiële en kwalitatieve kaders voorrang geven aan lokale ondernemingen.
  • Hoewel een adequaat groenbeheer primair de verantwoordelijkheid is van de gemeente, zal de gemeente inwoners steunen die samen groenstroken in hun buurt willen inrichten en onderhouden. Dat is goed voor de samenhang tussen mensen en de betrokkenheid bij het groen. De gemeente zal hier gelden voor vrij maken. De kwaliteit van het groenbeheer door de gemeente zelf wordt verbeterd.