Meteen naar de inhoud

…….. waar je prettig kunt winkelen, sporten en recreëren!

Je voelt je in Son en Breugel vooral thuis door de dorpse ons-kent-ons-sfeer. Je winkelt graag in het centrum van Son en bent een trouwe gast van de horecagelegenheden en gezellige terrassen. Je bezoekt graag dorpse feesten en hebt in deze bizarre coronatijd evenementen als de ijsbaan, concerten, carnaval, kermis en jaarmarkt heel erg gemist. Je snakt weer naar meer contacten met andere mensen. Je sport graag en bent actief in het gevarieerde verenigingsleven. Je vindt het heerlijk om door het buitengebied en de bossen te wandelen.

PvdA-GroenLinks zet zich ervoor in dat je in Son en Breugel prettig kunt winkelen, sporten, recreëren en van cultuur genieten en dat de kernen van zowel Son als Breugel groener en aantrekkelijker worden. Daarvoor willen we het volgende realiseren.

 • De gemeente zorgt ervoor dat het centrum van Son aantrekkelijker, gezelliger, groener, veiliger en gezonder wordt door:
  • de groenvoorzieningen uit te breiden met schaduw gevende bomen en waar mogelijk stenen te vervangen door groen (zoals bijvoorbeeld achter de kerktoren richting park Vroonhoven);
  • meer terrassen toe te staan op Raadhuisplein en Kerkplein;
  • doorgaand gemotoriseerd verkeer uit het centrum te weren en het (bestaande) inrijverbod voor doorgaand (vracht)verkeer streng te handhaven;
  • het voor inwoners aantrekkelijker en veiliger te maken per fiets naar het centrum te komen en voldoende stalplaatsen voor fietsen te realiseren;
  • in het centrum alleen kort parkeren (met parkeerschijf) gratis toe te blijven staan en het parkeren zoveel mogelijk op een beperkt aantal locaties te concentreren;
  • de bij regen gladde natuurstenen randafwerkingen van trottoirs en in- en uitritten waar nodig adequaat op te ruwen;
  • in samenwerking met de lokale middenstand een gevarieerd winkelaanbod te bevorderen.
 • De gemeente zal er met inzet van mensen en middelen actief aan bijdragen dat het Dommelhuis een succes wordt. Met het oog daarop stimuleert zij een optimaal gebruik van het Dommelhuis door verenigingen en organisaties, bewaakt zij continu dat zaken – ook qua exploitatie – lopen zoals gewenst en neemt zij proactief maatregelen als bijgestuurd moet worden. Commerciële partijen krijgen de mogelijkheid om tegen marktconforme tarieven gebruik te maken van vergader- of theaterruimten, althans voor zover dat past binnen de activiteiten en programmering van de vaste gebruikers. Hierover maakt de gemeente goede afspraken met de beheerder van het Dommelhuis.
 • De plannen om Breugel weer te laten bruisen worden krachtdadig en in onderlinge samenhang verder uitgevoerd. Leidraad daarbij is de in goed overleg met de bewoners opgestelde gebieds- visie. Naast de al gerealiseerde renovatie van De Boerderij betekent dat:
  • het realiseren van nieuwbouw voor de basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog op de huidige locatie van de Krommen Hoek (met daarbij de bindende afspraak tussen ouders en school dat kinderen alleen te voet of per fiets naar deze ‘groene school’ gebracht en opgehaald kunnen worden);
  • sloop van het schoolgebouw van De Regenboog en realiseren van woningbouw (bij voorkeur voor jongeren en ouderen) op deze locatie onder het motto ‘Wonen in het groen’;
  • herinrichting van de omgeving van De Boerderij;
  • nieuwbouw van sporthal De Bongerd (inclusief ontmoetings- en horecavoorziening);
  • renovatie van in ieder geval het aanzicht van het winkelblok met bovenliggende woningen;
  • verbinden van De Boerderij, de Bongerd, het winkel-woonblok en de ‘woningen in het groen’ door een aantrekkelijke parkachtige omgeving met speel- en recreatievoorzieningen. Daarnaast zou Breugel zoals gezegd meer kunnen gaan bruisen door op het Pieter Breughel- plein elke veertien dagen een ‘Breughelse Boerenmèrt’ mogelijk te maken, waar lokale ecologisch-biologisch verantwoorde agrarische bedrijven hun waren kunnen aanbieden. De gemeente zorgt ervoor dat een en ander binnen de komende raadsperiode (2022- 2026) volledig wordt gerealiseerd.
 • Sporten is gezond voor lichaam en geest, sociaal vormend en verbindend. Sportbeoefening blijft daarom voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. Sportverenigingen worden gekoesterd en sportvoorzieningen in stand gehouden. De gemeente is bereid hier zo nodig extra middelen voor uit te trekken. Ook meer in het algemeen is het van belang dat de gemeente een gezonde levensstijl van de inwoners bevordert. Dat kan door wandelen, fietsen en sporten door middel van goede voorzieningen en evenementen te bevorderen. En door voorlichtingsinstanties, medische instellingen en consumentenorganisaties een platform te bieden voor het verspreiden van verantwoorde informatie over dit onderwerp. Daar zet de gemeente dan ook op in.
 • Culturele verenigingen en voorzieningen (toneel, zang, muziek, theater enzovoorts) zijn bij uitstek in een dorpsgemeenschap onmisbaar. Deze blijven dan ook voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Het theater in het nieuwe Dommelhuis kan na alle lockdowns in coronatijd wel een extra duwtje in de rug gebruiken. De gemeente is bereid voor een en ander zo nodig extra middelen vrij te maken.
 • De gemeente verleent medewerking aan culturele en recreatieve evenementen op een dorpse schaal, primair gericht op de eigen inwoners. Zij verleent alleen vergunningen en subsidie aan evenementen die geen milieuschade, onaanvaardbare lawaaioverlast voor inwoners of verkeersonveiligheid veroorzaken. Voorrang wordt gegeven aan nieuwe duurzame evenementen, dus bijvoorbeeld eerder aan een rally voor elektrische auto’s dan aan de huidige ELE-rally.
 • Vrijwilligers zijn de kurk waarop verenigingen en evenementen in een dorpsgemeenschap drijven. Het is fantastisch dat zij zich belangeloos voor de gemeenschap inspannen. Zij verdienen dat hun inzet wordt beloond en dat zij in het zonnetje worden gezet. Daartoe blijft de gemeente jaarlijks een vrijwilligerspenning uitreiken aan iemand die zich als vrijwilliger bijzonder heeft onderscheiden. Het Steunpunt Vrijwilligers wordt gehandhaafd en zal zich er extra voor inzetten vrijwilligers de mogelijkheid te bieden om zich kennis en vaardigheden eigen te maken die voor hun vrijwilligerswerk belangrijk zijn.