Ga naar de inhoud

…….. waar je veilig kunt fietsen en wandelen!

Je vindt dat fietsers en voetgangers in een dorp op de eerste plaats komen en auto’s, vrachtwagens en motoren op de tweede. Je ergert je aan het doorgaande verkeer door het dorp. Je hebt last van het lawaai en de vervuiling door het autoverkeer. Je wilt veilig op de fiets naar school of werk kunnen. Je wilt dat bij de inrichting van trottoirs en straten meer rekening gehouden wordt met gebruikers van rolstoelen en rollators, met inwoners die slecht ter been zijn en met slechtzienden. Je zou het fijn vinden als trottoirs en fietsstroken beter worden onderhouden.

PvdA-GroenLinks zet zich ervoor in dat je in Son en Breugel veilig kunt fietsen en wandelen en dat de overlast door gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk wordt teruggedrongen. Daarvoor willen we het volgende realiseren.

  • De doorgaande noord-zuid-route door Son (Kanaalstraat-Nieuwstraat-Hendrik Veenemanstraat) en de route Wilhelminalaan-Veerstraat worden autoluw gemaakt en aantrekkelijk en veilig voor fietsers. Met het oog daarop stelt de gemeente zo snel mogelijk in beide richtingen een algeheel inrijverbod in voor niet-bestemmingsverkeer. Zij gaat dat verbod adequaat handhaven door op te treden tegen overtreders. Tegelijkertijd start zij een onderzoek naar de vraag welke vervolgstap de beste optie is: realiseren van vrij liggende fietspaden langs deze routes of deze routes inrichten als fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben en auto’s fietsers niet in mogen halen en hun snelheid aan moeten passen aan die van fietsers (met een maximum van 30 km/uur). Bij beide opties wordt ook bekeken welke verkeersregulatiemaatregelen zij elders in de gemeente noodzakelijk maken. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt snel een knoop doorgehakt en tot actie overgegaan. Uitgangspunt is dat beide routes uiterlijk eind 2024-begin 2025 autoluw zijn en veilig en aantrekkelijk voor fietsers.
  • De gemeente maakt een inventarisatie van verkeerssituaties elders in de bebouwde kom die onveilig zijn voor fietsers en/of wandelaars en stelt op basis daarvan een plan van aanpak op. Bij het nemen van maatregelen staat de veiligheid van fietsers en voetgangers voorop, ook als dat belemmerend werkt voor de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer.
  • Met winkels en horecagelegenheden worden op korte termijn afspraken gemaakt over de tijden waarop zij bevoorraad worden, over de routes waarlangs vrachtwagens naar de bedrijven rijden en terug en over de plaatsen waar zij hun wagens parkeren om te laden en lossen. Bevoorrading vindt in principe niet plaats tijdens de spitsuren in de ochtend en namiddag. De rijroutes zijn zodanig dat vrachtwagens zo min mogelijk door het dorp rijden. Parkeren mag geen overlast veroorzaken voor andere weggebruikers en zeker geen gevaar opleveren voor voetgangers en fietsers.
  • De gemeente ontwikkelt snel een visie op de mogelijkheden het openbaar vervoer van en naar Best en Eindhoven aantrekkelijker te maken en het gebruik ervan door inwoners te vergroten. Uitgangspunt is dat Ekkersrijt, Winkelcentrum Woensel, Catharina-ziekenhuis en de stations Best en Eindhoven goed bereikbaar zijn en in het spitsuur een goed alternatief bieden voor de auto. Met de busondernemingen wordt overleg gevoerd over gewenste aanpassingen in bus routes en dienstregelingen.
  • In de gehele bebouwde kom blijft de maximumsnelheid 30 km/uur. Aan de handhaving zal een hogere prioriteit worden gegeven. Dat gebeurt door regelmatige of zo nodig permanente snelheidscontroles op wegen waar hardnekkig te hard wordt gereden, zeker waar dat gevaarlijke situaties voor fietsers of voetgangers met zich meebrengt.
  • De gemeente stimuleert dat kinderen (al of niet begeleid door ouders) per fiets of lopend naar de basisschool komen en weer naar huis gaan, dus niet per auto. Daarover worden afspraken gemaakt met de directies en besturen van de scholen. Een en ander is dringend gewenst uit een oogpunt van veiligheid en gezond milieu rond de scholen en vanuit de noodzaak autoverkeer in de bebouwde kom zoveel mogelijk te beperken. Bovendien is het voor kinderen (en hun ouders) goed om meer te bewegen.
  • De gemeente zorgt ervoor dat trottoirs en wandelpaden voor mensen met een rollator of rolstoel en voor slechtzienden veilig toegankelijk en begaanbaar zijn en – zeker op veel door ouderen belopen routes – beter worden onderhouden. Onkruid, bladeren en afval zullen vaker worden verwijderd. Dat laatste geldt ook voor fietsstroken en -paden. De gemeente maakt hier voldoende middelen voor vrij.