Voorzieningen & Welzijn

De kracht van Son en Breugel

Vrijwilligers vormen een heel belangrijke groep inwoners die niet gemist kunnen worden in onze gemeente. Zonder hen zouden tal van activiteiten in het verenigingsleven niet plaats kunnen vinden.

Wij zetten ons in voor de vrijwilligers en mantelzorgers van Son en Breugel en vinden het belangrijk dat er professionele ondersteuning geboden kan worden vanuit het Vrijwilligerssteunpunt.

PvdA-GroenLinks hecht er veel waarde aan dat verschillende bevolkingsgroepen in Son en Breugel uitgaan van wat zij voor elkaar kunnen doen. Een belangrijk voorbeeld Vluchtelingenwerk, waar vele vrijwilligers vluchtelingen en immigranten in ons dorp helpen bij integratie en inburgering, waardoor zij zich echt thuis gaan voelen in Son en Breugel. Denk verder aan huiswerkbegeleiding, advies over wonen, budgetbeheer, sociale vaardigheden, computer ondersteuning, boodschappen doen, klussen uitvoeren door middel van uitwisseling en ruil. De gemeente kan hierin een ondersteunende en activerende rol spelen.

Nederland vergrijst en individualiseert: Son en Breugel zelfs in verhevigde mate

Het CBS voorspelt een fikse groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. De toename van het aantal alleenstaanden is voor een deel toe te schrijven aan de vergrijzing en individualisering. Sinds 2010 zorgen de babyboomers van direct na de Tweede Wereldoorlog dat de groep 65-plussers snel groter wordt. Ouderen blijven vaker dan jongeren alleen achter doordat hun partner overlijdt of naar een zorginstelling gaat. In 2040 zal 42 procent van de huishoudens uit één persoon bestaan. Nu is dat nog ruim een derde. Wij zullen ons daar dus op moeten voorbereiden en tegelijk moeten investeren om het dorp aantrekkelijk te houden voor jongeren.

  • PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente een regierol op zich neemt op het gebied van zorg en hulp voor senioren en samen met (vrijwilligers) organisaties en instanties mensen de mogelijkheid biedt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
  • PvdA-GroenLinks wil onderzoeken of het mogelijk is de zogenaamde Blijverslening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) in Son en Breugel te introduceren, waarmee maatregelen gefinancierd kunnen worden om een bestaande woning levensloopbestendig te maken.
  • PvdA-GroenLinks wil dat senioren zich hier thuis blijven voelen. Hierbij past een inrichting met het oog op ouderen, een prettige Groene Ruimte, voorrang bij parkeren. In heel veel gevallen hebben zij hun bijdrage al geleverd aan de opbouw van onze lokale samenleving, maar zij kunnen en doen dat vaak nog steeds! Schrijf ouderen dus niet af maar schrijf ze aan!
  • PvdA-GroenLinks wil jonge mensen als inwoners behouden en aantrekken en ervoor zorgen dat ze bewust voor Son en Breugel kiezen als woonplaats.
  • PvdA-GroenLinks wil dat nauwe afstemming gezocht wordt met de jongerenraad in het vaststellen van locaties en faciliteiten die zich specifiek op deze doelgroep richten.
  • PvdA-GroenLinks wil voorzieningen in de wijken zoveel mogelijk behouden. Dat betekent concreet dat alle functies die nu een plek hebben in De Bongerd en Boerderij in Breugel en in Braecklant in de Gentiaan ook in de toekomst onderdak moeten kunnen vinden op die locaties en dat met name in het centrum geïnvesteerd moet worden in nieuwe voorzieningen voor jongeren.

Sport, beweging en ontwikkeling

Sport is belangrijk, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest. Gelukkig kent Son en Breugel een hoog percentage mensen dat aan sporten of bijvoorbeeld scouting activiteiten deelneemt. Activiteiten die belangrijk zijn voor de gezondheid en voor de ontwikkeling van een individu. Sporten kan vanzelfsprekend in teamverband of individueel, in verenigingen of ongeorganiseerd, binnen of buiten. Al deze vormen van beweging moeten door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd worden en we hechten daarom heel veel waarde aan een goed accommodatiebeleid.

  • PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente zorgt voor kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen.
  • PvdA-GroenLinks wil zwemonderwijs toegankelijk en betaalbaar houden voor alle inwoners van Son en Breugel. Alle kinderen in Son en Breugel moeten een zwemdiploma halen.
  • PvdA-GroenLinks wil een gevarieerd aanbod voor sport- en bewegingsactiviteiten voor senioren.
  • PvdA-GroenLinks wil stimuleren dat er een groter aangepast sportaanbod komt voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Dorpshuis aan het kerkplein

Er wordt in Son en Breugel al vele jaren gesproken over vernieuwing van de huisvesting voor onder meer de bibliotheek en het Vestzaktheater. Uit het in 2017 uitgevoerde onderzoek blijkt dat er breed draagvlak is voor een multifunctionele accommodatie (MFA) dat onderdak biedt aan diverse verenigingen en maatschappelijke instanties. Ook is gebleken dat het grootste deel van de inwoners de voorkeur geeft aan een gebouw met een warme, dorpse uitstraling. Hoewel we ons terdege beseffen dat geen enkel ontwerp unaniem gedragen zal worden, vinden wij het voor een dergelijk gebouw wel van belang dat er een breed draagvlak is voor het ontwerp.

De huidige gebouwen van zowel de bibliotheek als Vestzak zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen. De bibliotheek zal nog in 2017 moeten verhuizen naar tijdelijke huisvesting achter het Vestzaktheater en het is wat ons betreft onwenselijk om die situatie lang te laten bestaan.

PvdA-GroenLinks wil daarom dat er voortvarend uitvoering gegeven wordt aan de realisatie van een nieuw Dorpshuis, waarbij de inwoners betrokken worden bij de totstandkoming en keuze van het definitieve ontwerp van dit gebouw.

Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een nieuw te bouwen, duurzaam en volledig klimaatneutraal gebouw op de plek van de huidige parkeerplaats tussen Nieuwstraat en Kerkstraat. Bij de realisatie van de bouwplannen dient rekening gehouden te worden met het behoud (in situ) of zo nodig opgraven van waardevolle archeologische resten in het gebied.

Het gebied rondom het kerkplein dient zodanig ontwikkeld te worden dat park Vroonhoven uitgebreid wordt tot aan het kerkplein en er nieuwe woningen komen in/rondom het huidige Vestzaktheater.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*