Meteen naar de inhoud

…….. waar je erbij hoort en de hulp krijgt die je nodig hebt!

Je wilt dat alle kinderen op school gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Je doet graag volop mee in de samenleving, ook als het je even tegenzit in het leven of als je beperkt wordt door ziekte of ouderdomsgebreken. Je wilt zelf de regie houden over de hulpmiddelen en ondersteuning die nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen of je naasten thuis bij te kunnen staan. Je hebt je land ontvlucht en wilt hier een nieuw leven opbouwen. Je voelt je als jongere eenzaam en depressief door de coronabeperkingen en kunt je leven alleen niet meer op de rit krijgen. Je kunt je huur en je energierekening niet meer betalen en dreigt in de schulden terecht te komen. Je wilt dat er naar je geluisterd wordt en dat je hulp op maat krijgt.

PvdA-GroenLinks zet zich ervoor in dat je er in Son en Breugel bij hoort en de hulp krijgt die je nodigt hebt. Daarvoor willen we het volgende realiseren.

 • In het maatschappelijk beleid van de gemeente gaan het bevorderen van het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de inwoners en het opbouwen van een zorgzame samen- leving hand in hand. Zorg is immers geen product maar eerst en vooral een kwestie van zorgen voor elkaar. En voorkomen is beter dan genezen. Welzijn en zorg worden in het beleid dus beschouwd als één onlosmakelijk geheel. De gemeente stimuleert welzijns- en zorginstellingen zo nauw mogelijk samen te werken bij het voorkomen en waar nodig oplossen van problemen.
 • Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) schakelt momenteel over op een met de gemeente en alle hulporganisaties ontwikkelde meer cliëntgerichte manier van werken. Voor de inwoners betekent dit dat de samenwerking binnen het CMD-netwerk verbetert en dat de dienstverlening beter wordt afgestemd op de behoeften. Dat is ook goed voor de kwaliteit van de hulp. De gemeente volgt het veranderingsproces op de voet en bewaakt dat de beoogde verbeteringen worden verwezenlijkt. Zorgvragers houden zo veel mogelijk zelf de regie over de hulp die zij krijgen en kunnen daarbij een beroep doen op onafhankelijke zorgmakelaars en cliëntondersteuners. Inhoudelijk is er specifieke aandacht voor tachtigplussers, mensen met dementie en mensen die last hebben van eenzaamheid en depressiviteit als gevolg van de coronabeperkingen in de laatste twee jaar.
 • Bij de inkoop van zorgvoorzieningen hanteert de gemeente primair kwaliteitscriteria. Zij doet dus geen zaken met zogenaamde ‘zorgcowboys’ en organisaties, die gekenmerkt worden door winst- oogmerk en managementbonussen. Zij werkt bij voorkeur samen met instellingen waar de professionals op de werkvloer veel ruimte krijgen, waar sprake is van een platte organisatie met een kleine overhead en waar de zorgvraag centraal staat. De gemeente ziet bij alle contract- partners toe op doelmatige en doeltreffende besteding van overheidsgelden.
 • De jeugdzorg krijgt extra aandacht. De behoefte aan zorg en ondersteuning onder jongeren is sterk toegenomen door beperkingen die de maatregelen tegen corona met zich meebrachten. Bovendien is er mede door corona sprake van uitgestelde zorg. Tegen die achtergrond dreigt het gebruik van drugs en lachgas onder jongeren toe te nemen. Doel is dan ook te voorkomen dat de problemen voor jongeren zich opstapelen zonder dat een oplossing in zicht komt. Dat is een hele opgave, omdat het kabinet minder extra middelen voor jeugdzorg wil verstrekken dan was toe- gezegd. Om adequate zorg aan jongeren te waarborgen zet de gemeente zo nodig extra eigen middelen voor de jeugdzorg in. Dat betekent bezuinigen elders in de begroting en/of verhoging van de inkomsten. De koers blijft gericht op preventie, vroeg signaleren en aanpakken van problemen en op samenwerking tussen alle betrokken organisaties en instanties. Uitgangspunt is jongeren als samenleving optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling.
 • Om de maatschappelijke deelname van jongeren binnen de dorpsgemeenschap te stimuleren kan een jongerenraad een belangrijke rol vervullen. Zo’n raad kan de belangen van jongeren van circa 12 tot 18 jaar behartigen en samenwerking tussen jongerenorganisaties onderling en met de gemeente bevorderen. Zodra jongeren zelf weer een raad oprichten, zal de gemeente deze ondersteunen. Daarnaast blijft de ondersteuning in stand van de al bestaande lokale Jeugd- gemeenteraad met daarin kinderen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs. De gemeente zal in overleg met vertegenwoordigers van de jongeren kijken naar de mogelijkheid om zowel in Son als in Breugel een ontmoetingsplek te realiseren waar zij ook aan buitensport kunnen doen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een skatebaan of een klimwand.
 • De afgelopen raadsperiode zijn goede stappen gezet om de bestrijding van armoede te verbeteren. Door de bijstandsnorm te verruimen kunnen nu meer inwoners beneden de armoedegrens gebruik maken van regelingen voor minima, zoals een bijstandsuitkering. Ook is de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Leergeld verhoogd, terwijl de rijksoverheid minder geld beschikbaar stelt. Verdere stappen zijn in voorbereiding. Vanuit de gemeenteraad is het initiatief genomen een samenhangende visie op de armoedeproblematiek te ontwikkelen. Een raadscommissie brengt de situatie in kaart, bestudeert successen bij andere gemeenten en spreekt met allerlei betrokkenen. Na oplevering van de visie komt het college van Burgemeester en Wethouders met een uitvoeringsplan. Uitgangspunt is dat de lokale overheid zich op het terrein van armoedebestrijding proactief, meewerkend en vernieuwend opstelt. Beoogd wordt ook dat zij naast degenen gaat staan die met armoede worden geconfronteerd om samen te kijken hoe uit de armoedeval te komen. Maatwerk is daarbij de norm.
 • De stijgende energieprijzen dreigen te leiden tot energiearmoede onder een deel van de inwoners. Net als in Eindhoven geeft de gemeente daarom aan inwoners beneden de bijstands- grens in aanvulling op de tegemoetkoming in de energiekosten van het rijk een gemeentelijke tegemoetkoming van 180 euro op jaarbasis. Dat gebeurt in principe totdat de energieprijzen terug zijn op een aanvaardbaar niveau, maar in ieder geval in 2022 en 2023.
 • Het aantal bijstandsuitkeringen is de afgelopen jaren flink gedaald doordat sterk is ingezet op begeleiding van betrokkenen naar betaald werk. Op dit moment hebben ongeveer 150 inwoners een bijstandsuitkering, van wie ongeveer tweederde zo’n afstand heeft tot de arbeidsmarkt dat ze moeilijk naar betaald werk begeleid kunnen worden. Onder hen is vaak sprake van combinaties van zorg- en andere problemen. Het is van groot belang dat deze mensen in de maatschappij mee kunnen blijven doen op een manier die bij hun mogelijkheden past.
  Daarbij valt te denken aan vrijwilligerswerk of deelname aan dagbestedingsactiviteiten. Waar dat niet mogelijk is, heeft het geen zin hen tot een tegenprestatie te dwingen. Daar zijn noch zij noch de samenleving mee gediend. Hun uitkering kan dan worden beschouwd als een vorm van minimaal basisinkomen, dat voorkomt dat zij maatschappelijk afglijden. Het resterende bestand inwoners met een bijstandsuitkering wisselt voortdurend van samenstelling doordat er mensen succesvol uitstromen naar de arbeidsmarkt en anderen instromen om vervolgens ook weer naar betaald werk begeleid te worden. De gemeentelijke aanpak is succesvol en wordt de komende tijd dus gecontinueerd.
 • Een paar honderd huishoudens binnen Son en Breugel komen mogelijk in aanmerking voor gebruik van het aanbod van een voedselbank. In de praktijk wordt vanuit onze gemeente echter nauwelijks of niet gebruik gemaakt van de Voedselbank in Best. Mogelijk speelt de afstand hierin een rol. Overleg tussen PvdA-GroenLinks-wethouder Paul van Liempd en de Voedselbank in Best heeft recent geresulteerd in een proef met het distribueren van voedselpakketten vanuit een door vrijwilligers verzorgd uitgeefpunt in de Sint Genovevastraat in Breugel. Als hiervan gebruik wordt gemaakt en betrokkenen tevreden zijn, werkt de gemeente mee aan de realisatie van een permanent distributiepunt van de Voedselbank Best in Son en Breugel. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan staat de gemeente positief tegenover een initiatief tot oprichting van een Voedselbank Son en Breugel, als de behoefte daaraan is aangetoond en daar voldoende vrijwilligers voor beschikbaar zijn.
 • Op dit moment verlenen naar schatting ruim 2500 inwoners van Son en Breugel in een of andere vorm mantelzorg aan één of meer naaste(n) van hen, die het zonder deze hulp niet zou(den) redden (zelfstandig) thuis te blijven wonen. In veel gevallen gaat het dan om ouderen die voor hun (zieke en/of demente) partner zorgen of om volwassen kinderen die een of beide ouders ondersteunen. Daarnaast is er sprake van ouders die voor een kind met een beperking zorgen en van jongeren die zorg verlenen aan een ouder, broertje/zusje of grootouder. Veel mantelzorgers voelen zich zwaar- tot overbelast. De ondersteuning van mantelzorgers wordt dan ook verder verbeterd. De gemeente zorgt ervoor dat zij aanspraak kunnen maken op (voldoende) huis- houdelijke hulp en dat zij voor het vinden van de juiste ondersteuning en voorzieningen aan kunnen kloppen bij professionele mantelzorgmakelaars. Verder worden de mogelijkheden voor dagopvang van inwoners met beperkingen verruimd. De gemeente stelt hiervoor zo nodig extra middelen ter beschikking en regelt dat een en ander tot stand komt. Daarnaast zal zij de bouw van mantelzorgwoningen en kleinschalige collectieve woonvormen voor ouderen stimuleren en adequaat faciliteren.
 • Buurtcentra Braecklandt en De Boerderij en Jongerencentrum Oase zijn voor de binding binnen de lokale samenleving van groot belang. Er vinden allerlei activiteiten plaats die inwoners, jong en oud, bij elkaar brengen. Verenigingen vinden er hun thuis. Om in de veranderende maat- schappij een goede rol te kunnen blijven vervullen moeten de centra voortdurend inspelen op nieuwe behoeften van wijkbewoners. De gemeente stimuleert dat dit vernieuwingsproces plaatsvindt en dat adequaat ingespeeld blijft worden op uiteenlopende doelgroepen. Bovendien wordt de toekomst veiliggesteld door jongeren te interesseren voor een rol als vrijwilliger binnen deze centra.
 • Son en Breugel is te klein voor vestiging van een asielzoekerscentrum. De gemeente zal wel actief inzetten op huisvesting van tenminste een proportioneel deel van de erkende vluchtelingen in ons land. Dat ontlast asielzoekerscentra elders. Verder ondersteunt zij initiatieven die tot doel hebben erkende vluchtelingen, arbeidsmigranten en expats in te laten burgeren en zich de Nederlandse taal eigen te maken. Zij zorgt ervoor dat inwoners van buitenlandse origine desgewenst adequate persoonlijke begeleiding krijgen bij het vinden van werk.
 • Het medisch centrum De Linden in het centrum van Son en de huisartsenpraktijk Rijnlaan in De Gentiaan worden in hun functioneren belemmerd door ruimtegebrek. De gemeente biedt beide zo nodig hulp bij het realiseren van uitbreidingsmogelijkheden of andere huisvesting en draagt er zo aan bij dat de huisvestingsproblemen snel worden opgelost.
 • De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer tot aanbieder van een breed spectrum aan sociaal- culturele en educatieve diensten en activiteiten. Daarbij valt te denken aan het Taalpunt, dat inwoners van buitenlandse komaf en laaggeletterden helpt de Nederlandse taal onder de knie te krijgen en voorleesactiviteiten organiseert voor kinderen met taalachterstanden. Ook worden mensen geholpen die moeite hebben met zaken als het invullen van overheidsformulieren of brieven van instanties en het aanmaken van een DIGID. Daarnaast worden computercursussen (met name voor ouderen) aangeboden. De gemeente ondersteunt de bibliotheek om deze en andere (nieuwe) diensten te verlenen en maakt daar zo nodig extra middelen voor vrij.
 • Voor jonge kinderen is het van belang dat zij in hun eigen wijk naar de basisschool kunnen. Daar- naast moeten ouders zelf kunnen kiezen naar welke school hun kind gaat. Als de capaciteit van scholen tekortschiet, komen deze uitgangspunten onder druk te staan. De gemeente zet zich er daarom maximaal voor in, dat alle basisscholen in Son en Breugel voldoende capaciteit hebben om aan de vraag te kunnen voldoen. Waar nodig zal zij samen met de schoolbesturen (tijdelijke) uitbreiding van scholen mogelijk maken.
 • Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen om zich te vormen en te ontwikkelen. De gemeente zorgt ervoor dat de basisscholen in Son en Breugel beschikken over de nodige faciliteiten en ondersteuning om kinderen gelijke kansen en dus onderwijs en ondersteuning op maat te kunnen bieden, ongeacht verschillen in achtergronden, mogelijkheden en overtuigingen. Daarbij gaat het ook om goede samenwerking tussen scholen en andere maatschappelijke organisaties, die bij kunnen dragen aan een optimale ontplooiing van kinderen.
 • Het is voor de gezondheid en lichamelijke ontwikkeling van kinderen van belang dat zij op school twee uur per week gymnastiekonderwijs krijgen en worden gestimuleerd ook daarnaast aan sport en beweging te doen. Binnen Son en Breugel gebeurt dat momenteel onvoldoende. De gemeente zal daarom met de basisscholen nagaan wat er nodig is om meer gymnastiek- onderwijs aan te kunnen bieden en kinderen extra te stimuleren aan sport en beweging te doen. Aan de hand van de uitkomsten zal gezamenlijk een verbeterplan worden gemaakt en zal de gemeente zo nodig (eenmalig en/of blijvend) middelen inzetten om dit te realiseren. In dit kader zullen met de scholen ook afspraken worden gemaakt over de wijze waarop zij kinderen (en ouders) stimuleren om per fiets of lopend naar school te komen (of – voor de jongsten – gebracht en opgehaald te worden).
 • De gemeente overlegt met scholen over de aanpak van ongewenste zaken als pesten, huiselijk geweld, radicalisering, loverboys en drugsgebruik. Daarbij legt zij nadruk op preventie, vroegtijdige signalering, proactief optreden en tijdige inschakeling van of verwijzing naar professionele ondersteuning bij het oplossen.