Economie & Duurzaamheid

Economie

De lokale economie wordt deels bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Daarnaast natuurlijk door regionale, landelijke en zelfs mondiale ontwikkelingen. Maar vanzelfsprekend ook door lokale omstandigheden zoals beschikbare ruimte, ligging, bereikbaarheid, beroepsbevolking, arbeidsmarkt en woningmarkt.

PvdA-GroenLinks heeft ook hierbij een aantal duidelijke wensen:

 • PvdA-GroenLinks wil ervoor zorgen dat mensen Son en Breugel graag bezoeken om er te winkelen, voor de gezelligheid, om te recreëren. Daarmee stimuleer je de lokale economie en dus ook de werkgelegenheid. We willen dan ook beleid ontwikkelen ter ondersteuning van een gevarieerd winkelaanbod en verbetering van recreatiemogelijkheden.
 • PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente zelf leerwerkplaatsen en stageplekken creëert en een oproep doet aan bedrijven en organisaties in Son en Breugel om dat eveneens doen.
 • PvdA-GroenLinks wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
 • PvdA-GroenLinks wil dat jonge mensen en kinderen geen blijvende nadelige effecten van de huidige economische situatie ondervinden. Voor hen moet het mogelijk blijven de opleiding te volgen die zij wensen.
 • PvdA-GroenLinks wil dat het ook in economisch moeilijke tijden mogelijk blijft om talent te ontwikkelen.
 • PvdA-GroenLinks wil dat Son en Breugel het ondernemerschap stimuleert door snelle dienstverlening aan bestaande en nieuwe bedrijven, door een positieve houding ten opzichte van initiatieven die goed zijn voor de lokale economie en door het onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven.
 • PvdA-GroenLinks wil stimulering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een MVO’er:
  • houdt rekening met het effect van de activiteiten van de onderneming op het milieu;
  • heeft oog voor het menselijk aspect binnen en buiten het bedrijf;
  • is per definitie een ondernemer die betrokken is bij de eigen (lokale) omgeving.

Duurzaamheid

Als vanouds kiest PvdA-GroenLinks voor kwaliteit. Een kwaliteit die volgens ons uitsluitend via duurzame oplossingen te bereiken is. Duurzame oplossingen zijn voor ons oplossingen die rekening houden met de draagkracht van de aarde.

Wij streven naar een optimale balans tussen ecologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen in Son en Breugel. Deze duurzaamheidsbalans is ons ultieme uitgangspunt omdat we de wereld te leen hebben, ook in Son en Breugel. We willen de wereld goed achterlaten voor onze kinderen die straks net als wij in een groene, schone en veilige omgeving willen wonen en leven.

PvdA-GroenLinks kijkt bovendien verder dan de gemeentegrens. We willen bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzame wereld. Afwegingen willen we dan ook binnen die bredere context maken.

PvdA-GroenLinks voorgestaan beleid hierbij:

 • PvdA-GroenLinks wil duurzaam gemeentelijk beheer door:
  • klimaatbeleid te laten doorwerken in de gemeentelijke bedrijfsvoering;
  • energiebesparing in de gemeentelijke gebouwen en voorzieningen;
  • een Plan van Aanpak Duurzaam Inkopen op te stellen;
  • het verbeteren van mogelijkheden voor gescheiden aanbieden van afval;
  • overige mogelijkheden tot duurzaam beheer in beeld te brengen.
 • PvdA-GroenLinks wil duurzaam klimaat beleid waarbij:
  • methoden/ projecten gezocht worden voor verwezenlijking ambitieniveau;
  • onderzoek gedaan wordt naar stimuleringsmogelijkheden van mestvergisting en goed gebruik van biomassa;
  • mogelijkheden gezocht worden tot energiebesparing en voorkomen CO2 uitstoot;
  • mogelijkheden van duurzame energieopwekking in kaart worden gebracht.
 • PvdA-GroenLinks wil duurzaam bouwen door:
  • bij ruimtelijke projecten zo vroeg mogelijk duurzaamheid mee te nemen, waarbij ondermeer gebruik gemaakt wordt van het bouwconvenant;
  • rekening te houden met geschiktheid voor verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen en mensen met een beperking, zodat in de toekomst minimale aanpassingen nodig zijn;
  • particuliere woningeigenaren te stimuleren om hun woning duurzaam te renoveren;
  • afspraken te maken over duurzaamheid met woningcorporaties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*