Werk & Sociale zekerheid

Gemeente Son en Breugel op weg naar een sociale en solidaire samenleving

PvdA-GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart en middelen eerlijk verdeeld worden ook en vooral op lokaal niveau. Wij willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en optimale kansen heeft om zich te ontplooien en zijn leven zelf vorm te geven.

PvdA-GroenLinks vindt het van groot belang dat mensen bij werkloosheid zo snel mogelijk aan een andere baan worden geholpen of dat ze via een opleiding de kans krijgen om in de toekomst weer aan het werk te gaan. Als betaald werk niet meer mogelijk is, is vrijwilligerswerk een prima alternatief, waarbij zowel de vrijwilliger als de samenleving baat heeft. Wij zouden graag zien dat vrijwilligers de waardering krijgen die ze verdienen.

Minima en armoede

Helaas moet een deel van onze inwoners het nog steeds doen met een heel erg laag inkomen. Vaak buiten hun schuld, door baanverlies, ziekte of ongeval of sociale omstandigheden. Wanneer een dergelijke situatie lang voortduurt, kan het voorkomen dat mensen moeite krijgen met het ‘rondkomen’, met alle gevolgen van dien.

  • PvdA-GroenLinks wil niet accepteren dat de zwakste schouders de lasten van de economische crisis moeten gaan dragen. Juist nu moet het minima- en armoedebeleid in Son en Breugel in stand blijven.
  • PvdA-GroenLinks wil voorkomen dat mensen in een armoedesituatie terechtkomen. Vaak dreigen juist kinderen de dupe te worden van de financieel zwakke positie van hun ouders. Een sociaal isolement op deze leeftijd is funest.
  • PvdA-GroenLinks wil zich richten op minimabeleid. De gemeente moet ingericht blijven om mensen te helpen en te wijzen op allerlei mogelijkheden, zodat zij ondanks een minimaal inkomen, toch nog een redelijke levensstandaard hebben.
  • Echt urgent is hulp voor burgers die ernstige schulden hebben. Schuldenproblematiek werkt vaak verlammend op het vermogen van mensen om hun leven weer op orde te krijgen. Sociaal isolement, problemen in de gezinssituatie en dreigende dakloosheid gaan vaak samen met schulden. Daarom wil PvdA-GroenLinks volop inzetten op schuldhulpverlening.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De WMO vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn en is sinds 1 januari 2007 van kracht. Het doel van de WMO is dat iedereen kan meedoen en ook meedoet in de maatschappij. Het geld voor uitvoering van de WMO wordt door de rijksoverheid verstrekt via een doeluitkering, waarop een korting is toegepast om gemeenten het efficiënter te laten doen dan het Rijk tot nu toe heeft gedaan. Het geld is dus bestemd voor de WMO, maar gemeenten mogen het ook anders besteden als de gemeenteraad dat beslist.

  • PvdA-GroenLinks wil dat geld dat voor de WMO bedoeld is ook alleen aan de WMO wordt besteed. Het mag niet zo zijn dat tegenvallers elders op de begroting worden gecompenseerd uit het WMO-budget.
  • PvdA-GroenLinks wil een krachtige uitvoering van het huidige beleid o.a. gericht op participatie van mensen met een beperking in de Son en Breugelse samenleving. Deze participatie moet in het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ vorm krijgen, waarin gericht gezocht wordt naar oplossingen in de eigen mogelijkheden en hoe de gemeente daarin ondersteunend kan werken.
  • PvdA-GroenLinks ziet toe op een goede uitvoering van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD).
  • PvdA-GroenLinks wil aandacht voor verslavingsproblematiek en opvang van en voorlichting aan slachtoffers van huiselijk geweld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*