Vraagtekens bij opslag TAG

PvdA-GroenLinks maakt zich grote zorgen over de nog steeds toenemende berg Teerhoudend Asfalt Granulaat TAG, zonder dat daar van enige verwerking sprake kan zijn op korte termijn vanwege een nog steeds niet in procedure gebrachte omgevingsvergunning voor deze verwerking. Overigens geeft de leeftijd van de door Jansen reeds aangeschafte apparatuur niet heel veel aanleiding tot vertrouwen in een verwerking volgens de “Best Beschikbare Technieken”. Momenteel zou fa.Jansen doende zijn om de berg terug te brengen van een hoogte van 32 meter tot 20 meter, terwijl de initieel toegestane hoogte 15 meter was.

Wij hebben in dit kader de volgende vragen gesteld aan het college:

Kan het college de raad garanderen dat de inmiddels, tot ongeveer 350.000 ton, aangegroeide berg TAG op de daarvoor volgens het bestemmingplan aangewezen locatie ligt en deze geen gevaar voor de volksgezondheid en natuur oplevert?
Er is op dit moment geen zicht op snelle verwerking van de TAG volgens de gangbare eisen. De apparatuur waarmee deze verwerking uitgevoerd zou moeten worden is nog niet geïnstalleerd en er is zelfs nog geen vergunning voor aangevraagd. In een “ mededeling m.e.r. van 28/2/2013 staat dat “ de installatie vermoedelijk ca 300.000 ton per jaar zal verwerken.” Hoe groot moet de berg worden voordat het college stappen neemt om dit potentieel dramatische milieu risico in omvang te beperken? Nog los van het risico dat deze vergunning überhaupt niet (op relatief korte termijn) verleend zal worden.
Heeft het college beroep aangetekend tegen de aangevraagde verruiming van de opslagmogelijkheden tot 1.000.000 ton en zo nee waarom niet? Gezien de huidige situatie is dit toch voor Son en Breugel een zeer dreigend perspectief. Beroep is in ieder geval nog tot en met 5 januari 2015 mogelijk!
Heeft het college beroep aangetekend tegen de aangevraagde verruiming van de opslagmogelijkheden tot 3 jaar en zo nee waarom niet? Een voorraad van een jaar lijkt toch ruim voldoende, zeker gezien de huidige situatie en voorgeschiedenis. De opslag van TAG vindt al gedurende (mogelijk 7) jaren plaats. Handhaving is hier op zijn plaats in plaats van uitbreiding.
Heeft het college een grondwateronderzoek laten plaatsvinden? Het college is, gezien de eerder door haar ingediende zienswijze, kennelijk van mening dat er hier een risico voor de volksgezondheid aanwezig is. Is het college met ons van mening dat dit onderzoek alsnog zou moeten plaatsvinden desnoods op initiatief van het college?
Heeft het college de indruk dat het provinciaal bestuur zich voldoende kwijt aan haar taken als toezichthouder en indien daar twijfels over zijn welke stappen zal het college ondernemen om het provinciaal bestuur daartoe aan te sporen?

Wij zien uit naar uw reactie en verzoeken u dit onderwerp zo spoedig mogelijk op de agenda van commissie Grondgebiedszaken in te plannen.