Werk samen met Best en ook Oirschot

Bron: Weekblad Forum

De fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Son en Breugel wil dat de gemeenteraad kiest voor een zelfstandig Son en Breugel en daarbij tevens inzet op een nauwere samenwerking met Best en eventueel Oirschot. De fractie heeft geen vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met Nuenen en al helemaal niet in een fusie tussen Nuenen en Son en Breugel.
Jan Burgers 10-10-2017, 13:02

11 oktober vergadert de raadsadviescommissie Algemene Zaken over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel. Het keuzemenu is beperkt: zelfstandig blijven, samengaan met Nuenen of opgaan in Eindhoven. Die keuze is te beperkt vinden PvdA/GroenLinks en bovendien teveel ingegeven door wat de Provincie wil. De Provincie wil dat er iets gebeurt met Nuenen. De bestuurlijke kracht van Nuenen is zwaar ondermaats, aldus de Provincie (Nuenen vindt van niet) en de oplossing daarvoor is een fusie met Eindhoven dan wel met Son en Breugel.
Wat betreft de PvdA/GroenLinks is een fusie tussen Nuenen en Son en Breugel niet aan de orde. Samenwerken of samengaan met Nunen betekent het binnenhalen van een hoop problemen, zo stelt de PvdA/GroenLinks en dus blijft over één keuze (die het college van Burgemeester en Wethouders in haar raadsvoorstel niet noemt) namelijk samenwerken en op termijn eventueel samengaan met Best/Oirschot.
Zou Nuenen in Eindhoven opgaan, dan betekent dat het einde van de ambtelijke samenwerking tussen Nuenen, Geldrop/Mierlo en Son en Breugel in de Dienst Dommelvallei. Zou Son en Breugel worden teruggeworpen op een eigen ambtelijk apparaat, dan betekent dat een extra last voor de gemeente van ruwweg 350.000 euro per jaar, ongeveer 10% van de inkomsten uit de gemeentelijke OZB-belasting. Niet onoverkomelijk, maar met een dergelijke kleine ambtelijke organisatie is de kwetsbaarheid van die organisatie te groot. En dus opteert PvdA/GroenLinks voor een nauwere samenwerking met Best/Oirschot.
Van meet af aan heeft het college van Burgemeester en Wethouders (lees: burgemeester Hans Gaillard) ingestoken op een nauwe samenwerking met Nuenen. En was het voor het college van B & W een uitgemaakte zaak dat daaruit ook een fusie met Nuenen zou moeten voortvloeien. De raadsfracties van Nuenen en Son en Breugel hebben de afgelopen maanden intensief overlegd over verschillende politieke dossiers.
Echter gegeven de meest recente ontwikkelingen in de raad van Nuenen en het alsmaar wisselende standpunt van het college van Nuenen, zien PvdA/GroenLinks niets meer in deze samenwerking.

Volgens Johan Bijlsma (fractievoorzitter PvdA/GroenLinks) en Joris van Dam (raadslid) is de PvdA in Best een vergelijkbare mening toegedaan. Ook in Best opteert men voor een hechtere samenwerking met Son en Breugel. Fuseren met Son en Breugel is ook daar voorlopig niet aan de orde. In Oirschot zou de PvdA eveneens openstaan voor de ideeën van haar partijgenoten in Son en Breugel.

PvdA/GroenLinks vindt dat het college van Burgemeester en Wethouders teveel haar oren laten hangen naar de Provincie en de door de provincie opgestarte Herindelingsprocedure: “Het college schrijft dat de Provincie ons dwingt een keuze te maken richting Nuenen, maar dat is niet zo. Het is de minister die beslist en mocht de Provincie een standpunt innemen, dan kan Son en Breugel altijd nog een zienswijze indienen.”

Eerder schreven wij al dat er in Oirschot een beweging is waarbij het dorp Oirschot zich meer wil richten op Best, terwijl De Beerzen (onderdeel van Oirschot, maar dan aan de westelijk kant van de A 58) zich meer zou willen richten op De Kempen. Ook in Best gaan geluiden op om te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden met bijvoorbeeld Oirschot en ook met Son en Breugel.
Waarom het college van B & W van Son en Breugel tot nu toe volhoudt dat Best/Oirschot geen belangstelling hebben in een dergelijke samenwerking, is nooit duidelijk geworden.